Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti oddělení dle organizačního řádu

Samostatná působnost

 1. připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference organizované krajem a krajským úřadem
 2. spolupracuje se sdělovacími prostředky a médii, poskytuje jim aktuální informace o výsledcích jednání rady a zastupitelstva
 3. ve spolupráci s ostatními odbory informuje sdělovací prostředky a média o činnosti úřadu
 4. poskytuje veřejnosti informace o činnosti rady, zastupitelstva a krajského úřadu, o záměrech a schválených koncepcích orgánů kraje
 5. v rámci koordinace řešení krizových situací zajišťuje pravidelný informační servis pro sdělovací prostředky a občany kraje
 6. zpracovává veškeré textové mediální výstupy za kraj a ve spolupráci s ředitelem a vedoucími zaměstnanci úřadu za krajský úřad
 7. zpracovává mediální koncepci Libereckého kraje
 8. zajišťuje pravidelný přehled denního monitoringu médií pro orgány kraje
 9. zajišťuje PR při oficiálních jednáních a setkáních organizovaných pod záštitou členů rady kraje
 10. pořizuje fotodokumentaci a videodokumentaci z významných jednání a akcí organizovaných krajem a úřadem; vede foto a video archiv
 11. zajišťuje aktualizaci údajů na internetových stránkách Libereckého kraje – úvodní stránka – a odpovídá za prezentaci kraje na úvodní stránce, přitom spolupracuje s odborem informatiky a ostatními odbory krajského úřadu
 12. zveřejňuje na www stránkách kraje zprávy ze zahraničních cest členů Zastupitelstva Libereckého kraje a zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
 13. zajišťuje poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; vede o tom evidenci a zpracovává výroční zprávu o poskytnutých informacích za příslušný rok
 14. zajišťuje zpracování a vydání výroční zprávy o činnosti kraje za uplynulý rok
 15. spolupracuje s organizacemi, svazy, sdruženími, spolky, kluby, apod. v rámci kraje
 16. komplexně zajišťuje zadání a výrobu propagačních předmětů a materiálů určených k prezentaci kraje a vede veškerou agendu o poskytování propagačních předmětů a materiálů v rámci kraje a úřadu
 17. eviduje přehled subjektů, které požádaly kraj o poskytnutí znaku a loga kraje
 18. zabezpečuje propagaci a prezentaci kraje v rámci České republiky a zahraničí v oblasti vnějších a zahraničních vztahů
 19. zajišťuje nákup darů pro potřeby představitelů kraje a vede veškerou agendu o poskytování darů v rámci kraje a krajského úřadu
 20. zajišťuje výkon samosprávy na úseku zahraničních vztahů kraje
 21. zpracovává koncepci vnějších a zahraničních vztahů kraje
 22. organizačně zajišťuje přijímání tuzemských a zahraničních delegací hejtmanem, ostatními členy rady a zastupitelstva kraje, včetně zajištění protokolárních náležitostí
 23. zajišťuje agendu protokolárních práv a povinností kraje a jeho představitelů, včetně návrhu protokolu kraje
 24. vede evidenci o zahraničních aktivitách kraje – o spolupráci se zahraničními partnery – regiony
 25. připravuje a sjednává partnerské dohody o spolupráci se zahraničními regiony, příp. institucemi EU a dalšími zahraničními subjekty a koordinuje činnosti související s naplňováním těchto dohod
 26. vyhodnocuje zahraniční vztahy a spolupráci kraje a podává o tom zprávy členům rady a zastupitelstva kraje
 27. komunikuje a spolupracuje se zastupitelskými úřady, s MZV ČR, Českými centry působícími v zahraničí, velvyslanectvími a úřady evropských institucí v Bruselu
 28. sleduje postupy a kroky struktur a orgánů EU a ostatních evropských institucí zaměřených na veřejnou správu a regionální politiku
 29. zajišťuje agendu související se zastoupením v Bruselu, spolupracuje se subjektem, který takové zastoupení pro kraj zajišťuje; zpracovává pro tento subjekt koncepční návrhy a postupy; zprostředkovává pro radu a zastupitelstvo kraje pravidelné informace o fungování zastoupení kraje v Bruselu
 30. organizačně připravuje zahraniční pracovní cesty členů rady a zastupitelstva kraje
 31. zajišťuje předkládání návrhů na veškeré zahraniční pracovní cesty do rady kraje a vede evidenci cestovních zpráv
 32. připravuje koncepty cizojazyčné korespondence pro hejtmana a ostatní členy rady kraje
 33. podílí se na zajišťování jazykových mutací webových stránek kraje a případně je zadává k překladu externím subjektům
 34. sleduje významná výročí a státní svátky, v případě potřeby zabezpečuje květinovou výzdobu a vyvěšení vlajek
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky