Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Akční plán koncepce Chytřejší Liberecký kraj

Akční plán slouží jako nástroj pro realizaci projektových záměrů pro naplňování koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. V rámci spolupráce na koncepci bylo cílem zpracovatelů ve spolupráci s odpovědnými pracovníky v rámci Libereckého kraje a zástupci klíčových krajských organizací identifikovat projekty, které mají v horizontu jednoho až tří let nejvyšší potenciál dosáhnout konkrétních viditelných výsledků, nastartovat inovativní směry a přispět tak k vyšší atraktivitě regionu, zlepšit jeho image a podpořit snahu zvrátit trend odcházení mladých a talentovaných obyvatel a přilákat nové obyvatele a firmy do kraje.
Platnost akčního plánu je 3 roky s tím, že  bude po třech letech aktualizován.
Akční plán byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 25. 2. 2020 (usnesení č. 50/20/ZK).

Další informace lze nalézt na webových stránkách www.1012plus.cz/cs/projekty

BLIŽŠÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
 

auto šedé   
Sběr dopravních dat 

 • sběr dopravních dat z individuální dopravy a veřejné hromadné dopravy
 • vybudování datové architektury poskytující informace o aktuální dopravní situaci v kraji
 • správa dopravních dat umožňující dlouhodobé vyhodnocování stavu dopravy a trendů

Garant:     Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     KORID LK

žárovka šedá        
Podpora chytrých podnikatelských řešení

 • podpora rozvoje tržního prostředí digitální ekonomiky s potenciálem vytváření nových pracovních míst, produktů a služeb
 • podpora vzniku a rozvoje malých a středních firem, které mohou dodávat a rozvíjet chytrá řešení
 • podpora komercionalizace chytrých nápadů a myšlenek
 • podpora podnikání prodle specifických potřeb veřejné správy ve spolupráci s infrastrukturou služeb inovačního ekosystému formou soutěží, poradenství a programů nebo veřejných zakázek na inovativní řešení

Garant:     Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     ARR - agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.

mobil s tužkou šedý     
Evidenční systém sbírkových předmětů

 • zavedení jednotného evidenčního systému s cílem poskytnout kvalitnější znalosti o sbírkách a stavu předmětů
 • správa získaných dat a umožnění jejich aktivního využití

Garant:     Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

dům s listem šedý      
Energetický management

 • sběr dat na jedno pracoviště za účelem standardizace měření a optimalizace spotřeby energií
 • systematický management hospodaření s energiemi a vybavování budov v majetku Libereckého kraje inteligentními technologiemi
 • posílení technologického vybavení energetického manažera pro monitoring, vyhodnocování a nastavení energetických zařízení a opatření

Garant:     Odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

dům s kapkou šedý        
Hospodaření s vodou

 • zavádění systematického managementu hospodaření se srážkovými a odpadními vodami v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje a úspory vody pitné
 • využívání dešťové a odpadní vody pro opakované užití, závlahy, úklid, odvlhčení vzduchu apod. v budovách ve vlastnictví Libereckého kraje
 • využití moderních technologií pro akumulaci a úpravu dešťové a odpadní vody na užitkovou kvalitu vody

Garant:     Odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

absolvent šedý         
Adaptace na trh práce v digitální ekonomice

 • zřízení juniorního centra pro kybernetickou bezpečnost jako reakce na nové výzvy v oblasti ICT ve veřejných službách i v soukromém sektoru
 • zvyšování kompetencí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti prostřednictvím výukových modulů
 • zlepšení adaptace na trh práce budoucnosti související s digitalizací procesů a správy dat v rámci 4. průmyslové revoluce

Garant:     Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

kyberbezpečnost šedá    
Elektronická komunikace a kyberbezpečnost

 • efektivnější elektronický oběh dokumentů v rámci úřadu a nastavení procesů směrem k maximální možné míře automatizace a elektronizace
 • otevřená veřejná správa a komunikace s veřejností - umožnění online sledování stavu podaných dokumentů v rámci agendy úřadu
 • zajištění adekvátní prevence a opatření proti stále měnícím se a vzrůstajícím kybernetickým hrozbám

Garant:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

zeměkoule šedá        
Informační a datový portál

 • vznik jednotného datového portálu pro zpřístupnění relevantních dostupných veřejných dat a informací
 • zveřejnění specifických typů dat a informací o podstatných stavech a fenoménech života v regionu
 • vytvoření variability portálu ve více modifikacích dle místa přihlášení uživatele

Garant:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje
Nositel:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

wifi šedá       
ICT infrastruktura

 • vybudování zázemí pro analytickou práci s daty a chytrými technologiemi, vytvoření základů datové architektury
 • posílení kompetence kraje v oblasti využívání, zpracování, interpretací a kompilací různých dat, a to s ohledem na stále se zvyšující objem a rozsah dat a počet jejich uživatelů
 • zajištění centrální dostupnosti a sdílení relevantních dat

Garant:     Rezort ekonomiky, správy majetku a informatiky Libereckého kraje
Nositel:     Odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky