Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Aktualizace Regionální surovinové politiky (2022)

Práce na aktualizaci dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje probíhaly od roku 2017. Dne 2. 2. 2022 vydalo Ministerstvo životního prostředí k návrhu dokumentu souhlasné stanovisko v rámci procesu hodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví a dne 29. 3. 2022 byl dokument schválen v Zastupitelstvu Libereckého kraje (usnesení č. 93/22/ZK).

 • 01 Hydrogeologická rajonizace a využívání podzemních vod na území LK (.pdf)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:36
 • 02 Analýza využitelnosti nerostných surovin v LK (.pdf)
  3 MB
  13. 03. 2024 13:36
 • 03 Vliv využívání nerostných surovin na životní prostředí (.pdf)
  842 kB
  13. 03. 2024 13:36
 • 04 Detailní analýza reálně vytěžitelných a evidovaných zásob a životností ložisek (.pdf)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:37
 • 05 Využívání ložisek nerostných surovin v příhraniční oblasti Saska a Polska (.pdf)
  4 MB
  13. 03. 2024 13:37
 • 06 Historie těžby na území LK (.pdf)
  778 kB
  13. 03. 2024 13:37
 • 07 Přehled plánovaných významných staveb na území LK ve vazbě na potřebu nerostných surovin (.pdf)
  9 MB
  13. 03. 2024 13:37
 • 08 Analýza využití vybraných druhotných surovin v LK (.pdf)
  869 kB
  13. 03. 2024 13:37
 • 09 Metodika stanovení sesuvných území v LK (.pdf)
  288 kB
  13. 03. 2024 13:37
 • 10 Podrobnosti k ložiskům (.pdf)
  229 kB
  13. 03. 2024 13:38
 • 11 Analýza využitelnosti ložisek (.pdf)
  703 kB
  13. 03. 2024 13:38
 • 12 Literatura (.pdf)
  207 kB
  13. 03. 2024 13:38
 • A Detailní ortofotomapy (.pdf)
  14 MB
  13. 03. 2024 12:25
 • B1 Mapa ložisek nerostných surovin, DP, CHLÚ a prognózních zdrojů na území LK (.pdf)
  6 MB
  13. 03. 2024 12:27
 • B2 Mapa ložisek stavebních surovin ve vazbě ke stavebním záměrům (.pdf)
  14 MB
  13. 03. 2024 12:28
 • B3 Mapa střetů zájmů s ochranou přírody a krajiny (.pdf)
  10 MB
  13. 03. 2024 12:28
 • B4 Mapa střetů zájmů s ochranou zemědělského a lesního půdního fondu (.pdf)
  5 MB
  13. 03. 2024 12:29
 • B5 Mapa střetů zájmů s ostatními složkami ŽP (.pdf)
  8 MB
  13. 03. 2024 12:31
 • B6 Poddolovaná území včetně starých důlních děl (.pdf)
  4 MB
  13. 03. 2024 12:37
 • B7 Svahové nestability přírodního původu (.pdf)
  20 MB
  13. 03. 2024 12:39
 • B8 Reálné životnosti zásob ložisek stavebního kamene (.pdf)
  1 MB
  13. 03. 2024 12:38
 • C01 Přehled výhradních ložisek v LK (.pdf)
  133 kB
  13. 03. 2024 12:43
 • C01.1 Přehled výhradních ložisek s DP a CHLÚ na území LK (.pdf)
  175 kB
  13. 03. 2024 13:23
 • C02 Přehled nevýhradních ložisek v LK (.pdf)
  118 kB
  13. 03. 2024 13:23
 • C02.1 Přehled těžených nevýhradních ložisek a ložisek se zastavenou těžbou (dle plánu zajištění) na území LK (.pdf)
  160 kB
  13. 03. 2024 13:23
 • C03 Přehled ložisek nebilancovaných v LK, tj. ložisek bez zákonné ochrany (.pdf)
  118 kB
  13. 03. 2024 13:23
 • C04 Celkový přehled evidovaných ložisek na výhradních a nevýhradních ložiskách v LK (.pdf)
  113 kB
  13. 03. 2024 13:23
 • C05 Přehled dobývacích prostorů v LK s rozlišením na těžené a netěžené, evidence a struktura platných dobývacích prostor (.pdf)
  151 kB
  13. 03. 2024 13:23
 • C06 Přehled všech reálně vytěžitelných zásob v POPD v DP (.pdf)
  521 kB
  13. 03. 2024 13:24
 • C07 Přehled CHLÚ v LK, evidence platných rozhodnutí a stanovení chráněných ložiskových území (.pdf)
  326 kB
  13. 03. 2024 13:24
 • C07.1 Přehled CHLÚ v LK (.pdf)
  132 kB
  13. 03. 2024 13:24
 • C08 Přehled schválených a registrovaných prognózních zdrojů v LK (.pdf)
  113 kB
  13. 03. 2024 13:24
 • C09 Přehled evidovaných prognózních zdrojů v LK (.pdf)
  122 kB
  13. 03. 2024 13:24
 • C10 Přehled dokumentovaných – zrušených prognózních zdrojů v LK (.pdf)
  129 kB
  13. 03. 2024 13:24
 • C11 Celkový přehled ložisek nerostných surovin a prognózních zdrojů včetně DP, CHLÚ a průzkumných území v LK (.pdf)
  332 kB
  13. 03. 2024 13:24
 • C12 Souhrnná tabulka využívaných územně stabilizovaných ložisek nerostných surovin (.pdf)
  134 kB
  13. 03. 2024 13:25
 • C13 Souhrnná tabulka ložisek plánovaného navrhovaného využití a doporučované ochrany CHLÚ dle ARSP LK (.pdf)
  167 kB
  13. 03. 2024 13:25
 • D01 Střety s CHKO a KRNAP na území LK (.pdf)
  165 kB
  13. 03. 2024 12:56
 • D02 Střety s prvky MZCHÚ a jejich ochrannými pásmy na území LK (.pdf)
  142 kB
  13. 03. 2024 12:56
 • D03 Střety s území CHOPAV na území LK (.pdf)
  163 kB
  13. 03. 2024 12:55
 • D04 Střety s ochrannými pásmy vodních zdrojů na území LK (.pdf)
  273 kB
  13. 03. 2024 12:55
 • D05 Střety s OP přírodních léčivých zdrojů a lázeňských míst na území LK (.pdf)
  124 kB
  13. 03. 2024 12:55
 • D06 Střety s ochranou ZPF na území LK (.pdf)
  240 kB
  13. 03. 2024 12:55
 • D07 Střety s PUPFL pokrytými lesními porosty na území LK (.pdf)
  244 kB
  13. 03. 2024 12:59
 • D08 Střety s ÚSES na území LK (.pdf)
  183 kB
  13. 03. 2024 12:55
 • D09 Střety s EVL na území LK (.pdf)
  157 kB
  13. 03. 2024 12:56
 • D10 Střety s Geoparky Český ráj a Ralsko v LK (.pdf)
  139 kB
  13. 03. 2024 12:56
 • D11 Střety s VKP regionálního významu, údolní nivou a územím mokřadů Liběchovky na území LK (.pdf)
  147 kB
  13. 03. 2024 12:56
 • D12 Střety v záplavovém území, ohrožené povodňovou záplavou Q100 na území LK (.pdf)
  132 kB
  13. 03. 2024 12:56
 • D13 Střety s územím PP Ještěd a Maloskalsko na území LK (.pdf)
  129 kB
  13. 03. 2024 13:21
 • D14 Sesuvná území na území LK, seznam evidovaných svahových nestabilit v Registru svahových nestabilit do 2011 (.pdf)
  285 kB
  13. 03. 2024 12:56
 • D15 Svahové nestability na území LK (.pdf)
  385 kB
  13. 03. 2024 12:56
 • D16 Plochy poddolovaných území v LK (.pdf)
  174 kB
  13. 03. 2024 13:21
 • E01 Střety s CHKO a NP (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E02 Střety s MZCHÚ (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E03 Střety s CHOPAV (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E04 Střety s OPVZ (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E05 Střety s půdním fondem (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E06 Střety s PUPFL (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E07 Střety s ÚSES (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E08 Střety s Natura2000 (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E09 Střety s geoparky a PP (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E10 Střety se záplavovými územími (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E11 Střety s VKP, nivou a mokřady (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E12 Střety s archeologickými nálezy (.jpg)
  2 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E13 Střety s nemovitými kulturními památkami (.jpg)
  2 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • E14 Střety s památkovými rezervacemi a zónami (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:00
 • F01 Těžba a hlavní směry distribuce - stavební kámen (současnost) (.jpg)
  834 kB
  13. 03. 2024 13:02
 • F02 Těžba a hlavní směry distribuce - stavební kámen (2018-2025) (.jpg)
  942 kB
  13. 03. 2024 13:02
 • F03 Těžba a hlavní směry distribuce - stavební kámen (2025-2030) (.jpg)
  923 kB
  13. 03. 2024 13:02
 • F04 Těžba a hlavní směry distribuce - štěrkopísky (současnost) (.jpg)
  842 kB
  13. 03. 2024 13:02
 • F05 Těžba a hlavní směry distribuce - štěrkopísky (2018-2025) (.jpg)
  872 kB
  13. 03. 2024 13:02
 • F06 Těžba a hlavní směry distribuce - štěrkopísky (2025-2030)x (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:02
 • F07 Dodavatelé kameniva frakce 0 32 kv 2017 (.jpg)
  2 MB
  13. 03. 2024 13:02
 • F08 Dodavatelé kameniva frakce 0 32 kv 2018 (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:02
 • F09 Dodavatelé kameniva frakce 32 63 kv 2017 (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:02
 • F10 Dodavatelé kameniva frakce 32 63 kv 2018 (.jpg)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:02
 • Vyhodnocení vlivu dokumentu na životní prostředí (.pdf)
  5 MB
  13. 03. 2024 13:04
 • Vyhodnocení vlivu dokumentu na lokality soustavy NATURA (.pdf)
  1 MB
  13. 03. 2024 13:04
 • Hodnocení vlivu dokumentu na veřejné zdraví (HIA) (.pdf)
  4 MB
  13. 03. 2024 13:05
 • Vypořádání připomínek (.pdf)
  870 kB
  13. 03. 2024 13:05
 • Prohlášení zpracovatele Vyhodnocení (.pdf)
  439 kB
  13. 03. 2024 13:05
 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (.pdf)
  340 kB
  13. 03. 2024 13:05
 • Prohlášení (.pdf)
  219 kB
  13. 03. 2024 13:05

POSTUP ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU

 

Práce na aktualizaci Regionální surovinové politiky Libereckého kraje probíhaly od roku 2017. Předcházel jim seminář na téma Nerostné suroviny na území Libereckého kraj a jejich budoucí využití?

1. kontrolní den - 16. 3. 2017

Zpracovatelem aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje je Česká geologická služba. Dne 16. 3. 2017 se uskutečnil 1. kontrolní den, kterého se zúčastnili zástupci zpracovatele a také pracovníci odborů krajského úřadu, kterých se problematiky surovinové politiky týká.

Hlavním cílem jednání bylo seznámit přítomné se zakázkou "Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje", s jejím obsahem, harmonogramem, způsobem realizace terénních šetření atd.


Terénní šetření

V rámci aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje se uskutečnila terénní šetření, kdy zástupci České geologické služby, krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí a v některých případech i zástupci dotčených obcí navštívili vybrané lokality a seznámili se s jejich současným stavem a předpokladem budoucího využití.

13. 6. 2017
kamenolom Tlustec-Luhov
lom Tachov u Doks
lom Chlum - Maršovický vrch

14. 6. 2017
Hrádecké pískovny - Václavice, Grabštejn
opuštěná těžebna Heřmanice u Frýdlantu
kamenolom Krásný Les
plánovaná pískovna Pertoltice - Arnoltice

15. 6. 2017
lom Bezděčín
lom Revlan - Radčice
opuštěný lom Železný Brod - Pelechov
lom Záhoří - Proseč
lom Smrčí
lom Košťálov

19. 6. 2017
lom Studenec
kamenolom Doubravice
opuštěný lom Koberovy

21. 6. 2017
DIAMO, s. p.
ložisko Bohatice

28. 6. 2017
Ligranit - Rochlice
lom Ruprechtice
lom Hraničná
opuštěný lom Malý Semerink27. 7. 2017
Rynoltice
Ralsko - Hradčany
Žandov
Valkeřice
Prysk - Polevsko

16. 8. 2017
Provodínské písky - Provodín, Okřešice, Veselí
Střeleč


Návrh koncepce byl v průběhu září a října 2019 představen široké veřejnosti v rámci veřejných diskusí. Tyto diskuse se uskutečnily v následujících termínech: 16. září 2019 ve Frýdlantu, 23.  září 2019  v Mimoni, 30.  září 2019 v Semilech a 2. října 2019 v Liberci.


Návrh dokumentu prošel hodnocením jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) v rámci kterého proběhlo i jeho připomínkování.

Veřejné projednání dokumentu se uskutečnilo dne 22. června 2020 od 14 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje a do pondělí 29. 6. 2020 bylo možné dokument připomínkovat. 

Veškeré obdržené připomínky byly vypořádávány a případně zapracovávány do dokumentu a dne 2. 2. 2022 vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky