Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Transformace v Libereckém kraji

Transformace v Libereckém kraji

V roce 2007 schválila Rada Libereckého kraje zapojení do projektu prostřednictvím odboru sociálních věcí, od roku 2009 se procesem transformace zabývá mimo jiné také Regionální transformační tým, který byl tvořen zástupci Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje, zástupci zařízení zařazených do procesu transformace sociálních služeb, zástupci spolupracujících obcí a samospráv a externími spolupracovníky. Cílem Regionálního transformačního týmu bylo zajištění realizace projektů a organizace transformace vybraných zařízení sociálních služeb v Libereckém kraji. Jeho úkolem bylo zajistit co možná nejhladší průběh procesu transformace sociálních služeb. 

V Libereckém kraji tedy o procesu transformace hovoříme již od roku 2007, kdy došlo k zapojení dvou příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem do projektu MPSV. Jde o Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace. Obě organizace poskytují sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením a to ženám s mentálním postižením. V době realizace projektu byly služby poskytovány v nevyhovujících prostorách a v prostředí izolovaném od společnosti. Cílem projektu bylo umožnit uživatelkám obou zařízení žít životem, který je běžný pro jejich vrstevnice, bydlet v běžných domech, v běžné zástavbě, navštěvovat obchody, využívat běžné služby jako je lékař, kadeřník apod. 

Prakticky od roku 2007 se cíleně pracovalo na realizaci výše uvedených projektů, tzn. na přechodu z ústavní (pobytové) formy poskytované péče do běžného života, a to jak s personálem, tak s uživateli obou dotčených organizací. V rámci procesu transformace byly vytipovány vhodné lokality k přestěhování uživatelek obou zapojených organizací. Pro uživatelky Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, byly vytipovány lokality v Novém Boru a ve Cvikově. Pro uživatelky Domova Sluneční dvůr, příspěvková organizace, byly vytipovány lokality v České Lípě, Jestřebí, Sosnové u České Lípy a v Zahrádkách. V těchto lokalitách je plánována výstavba domků či dvojdomku v souladu s okolní zástavbou.

 

Podpora transformace vycházela ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2009 – 2013. Nově vzniklé služby by v případě jejich vzniku mohla využívat i veřejnost, která se s novými sousedy seznamuje. Uživatelky navstěvovaly různé společenské akce v obcích. Předsudky vůči klientkám služeb však stále bohužel přetrvávaly. Liberecký kraj podal k posouzení 5 projektových žádostí, z toho 1 žádost pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace a 4 pro Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace. Úspěšně proběhlo jejich formální a administrativní hodnocení, stejně jako hodnocení kvality projektů. Všechny projektové žádosti byly projednány hodnotící komisí MPSV a doporučeny k podpoře. Liberecký kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace na výše uvedené projekty a mohl zahájit práce potřebné k realizaci těchto projektů.

 

V roce 2016 byla dokončena transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace. V rámci projektu byly vystaveny 4 bezbariérové objekty, ve kterých jsou poskytovány služby komunitního typu  30 uživatelům. 

Zapojení Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Na počátku roku 2012 byla do procesu transformace zapojena další příspěvková organizace zřizovaná Libereckým krajem a to Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Jde o organizaci, která poskytuje sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Centra denních služeb osobám se zdravotním, resp. mentálním postižením. Proces transformace byl zaměřen na službu Domova pro osoby se zdravotním postižením. Pro realizaci procesu transformace v této organizaci podal Liberecký kraj na Centrum pro regionální rozvoj ČR k posouzení projektovou žádost. Úspěšně proběhlo její formální a administrativní hodnocení. Vzhledem k převisu projektových žádostí a k uzavření výzvy, do které byly tyto projektové žádosti předkládány, nebyla však projektová žádost schválena.

Zapojení příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem do výzvy č. 87

Liberecký kraj k procesu transformace přistupuje aktivně a zodpovědně a proto byl zpracován projekt v rámci výzvy č. 87 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb. Cílem podpory je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Dílčím cílem výzvy je podpora procesů ve fázi přípravy a realizace transformace pobytových služeb sociální péče vedoucí k životu uživatele v přirozeném prostředí.

Výzva č. 87 je určena pro zařízení sociálních služeb, a to domovy pro osoby se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře a chráněné bydlení s výjimkou zařízení podpořených prostřednictvím projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“.

Projekt je zaměřen na tzv. měkké dovednosti procesu transformace, tj. vytvoření metodik spojených s procesem transformace, nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů, vzdělávání pracovníků zapojených do procesu transformace, zpracování transformačních plánu apod. Zapojení do výše uvedené výzvy je návazným krokem na již probíhající proces transformace sociálních služeb realizovaný v Libereckém kraji.

Do projektu v rámci výzvy č. 87 jsou jako partneři s finanční účastí zapojeny tyto organizace zřizované Libereckým krajem:

  • Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 7, 460 01 Liberec 1
  • APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 24, 460 01 Liberec 1
  • Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Partner s finančním příspěvkem pro účely této výzvy znamená, že tento partner přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit. V případě výše uvedených příspěvkových organizací to znamená, že po dobu realizace projektu bude u nich zřízena pracovní pozice koordinátora procesu transformace.  

Liberecký kraj v tomto projektu figuruje jako partner bez finančního příspěvku, tzn., že se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance apod.) a není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu.

Projektová žádost byla řídícím orgánem schválena a finančně podpořena a od 1. 7. 2013 probíhá realizace projektu. Datum ukončení realizace projektu je nejpozději do 30. 6. 2015.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky