Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Na základě rozhodnutí o pověření mohou některé činnosti v sociálně-právní ochraně dětí vykonávat také fyzické a právnické osoby.

Seznam osob, které byly pověřeny k výkonu sociálně-právní ochrany na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje (KE STAŽENÍ Adresář)

Pověřené osoby poskytují na základě pověření činnosti podle § 48 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

 • Vyhledává děti uvedené v § 6.
 • Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 • Pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 • Vykonává činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
 • Zřizuje zařízení sociálně-právní ochrany, kterými  jsou:
 • zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
 • zařízení sociálně výchovné činnosti,
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • výchovně rekreační tábory pro děti.
 • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
 • Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
 • Poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 • Vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Vyhledávat děti uvedené v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Podání žádosti o pověření nebo o změnu pověření

Žádost o pověření  (Žádost o poveření)

Žádost o změnu pověření (Žádost o změnu pověření)

Žádost včetně příloh je nutné doručit v písemné podobě poštou nebo na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Rozhodnutí o vydání pověření

Rozhodnutí o pověření vydává Krajský úřad Libereckého kraje pro žadatele s trvalým pobytem nebo sídlem na území Libereckého kraje, případně pokud chce žadatel zřídit zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či zařízení sociálně-právní ochrany dětí na území Libereckého kraje.

 Rozhodnutí se vydává podle § 49, 49a a 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Žádost o státní příspěvek pro zřizovatel ZDVOP

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc upravuje ustanovení § 42g až 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti, které bylo do zařízení přjato:

 • na základě rozhodnutí soudu,
 • na základě smlouvy o poskytnutí ochrany a pomoci dítěti podle § 42a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Státní příspěvek vyplácí místně příslušný krajský úřad v české měně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží. Příspěvek činí 36.000,- Kč měsíčně za dítě a snižuje se o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo ZDVOP, pokud pobyt mimo trvá po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Řízení o přiznání státního příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na tiskopise předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (Žádost o příspěvek ZDVOP). Žádost se podává místně příslušnému krajskému úřadu. Místní příslušnost se řídí sídlem ZDVOP.

Přílohu žádosti tvoří seznam dětí v ZDVOP (Seznam dětí ZDVOP), hlášení změn (Hlášení změn) a doklady prokazující důvodnost pobytu těchto dětí.

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby (Manuál implementace PO)
Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Manuál implementace ZDVOP)
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) v Libereckém kraji 
Dětské centrum Liberec, p. o., Pekárkova 572/5, Liberec 15
 • ZDVOP Paprsek, Pekárkova 572/5, Liberec 15
 • ZDVOP Paprsek, Seniorů 1208, Liberec 30 

Další informace k tématu poskytne Bc. Dalila Mochalová.

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky