Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Sociálně-právní ochrana dětí

Co je sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí dle § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zejména:

  • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
  • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
  • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
  • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Základním hlediskem při poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem ohroženým dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu.

Komu a kdy se poskytuje

Sociálně-právní ochrana se poskytuje v situaci ohrožení řádné výchovy a příznivého vývoje dítěte, kterou rodiče nemohou nebo nejsou schopni sami řešit. Hlavním úkolem je podpořit zdravý vývoj dítěte a fungování rodiny, a předejít tak jejímu rozpadu, který by vedl k umístění dítěte mimo rodinu.

Pokud nemůže dítě dočasně nebo trvale žít ve své rodině, je cílem zajistit mu náhradní rodinné prostředí. Současně je rodině poskytnuta podpora, aby se do ní dítě mohlo co nejdříve vrátit.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK)

Sociálně-právní ochranu dětí vykonávají pověření pracovníci oddělení sociální práce, odboru sociálních věcí. Zajišťují zejména tyto agendy:

  • žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,
  • evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,
  • evidence dětí pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče,
  • pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (SPO),
  • žádosti o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP),
  • stížnosti na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD).

Sociálně-právní ochrana dětí se poskytuje bezplatně.

Krajský úřad není příslušný k řešení případů bezprostředního ohrožení zdraví a života dítěte. V případě ohrožení života a zdraví kontaktujte Policii České republiky.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky