Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Základní informace

Sociální začleňování je v právním řádu České republiky (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

K obecným cílům sociálního začleňování patří:

  • zajištění účasti v zaměstnání a rovného přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a službám
  • prevence rizika sociálního vyloučení
  • pomoc nejvíce zranitelným
  • mobilizace všech relevantních aktérů

Sociálním vyloučením se podle shora uvedeného zákona rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Za sociálně vyloučené se považují osoby či skupiny osob, které se nacházejí v takové situaci, která je charakterizovaná trvalou nebo chronickou deprivací týkající se dosažitelnosti zdrojů, využití schopností, možností volby, bezpečí a moci, jež jsou nutné pro to, aby se mohly těšit slušné životní úrovni a užívat svých občanských, kulturních, hospodářských, politických a sociálních práv.

Na základě uzavřeného pokračujícího memoranda ze dne 30. 6. 2023 Mininisterstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Odboru pro sociální začleňování (Agentura) spolupracuje s Libereckým krajem a koordinuje svou vzájemnou činnost při vytváření i uskutečňování komplexních sociálních politik. Liberecký kraj s Agenturou spolupracuje již od roku 2014.

Spolupráce se zaměřuje na oblast zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, vzdělávání, sociálních dávkových systémů, zdravotní péče, komunitní práce a komunitních služeb, dluhové problematiky, prevence kriminality, zdraví a participativních postupů.

Usnesením Rady Libereckého kraje č. 2061/19/RK ze dne 19. listopadu 2019 byla uzavřena Deklarace  o spolupráci na projektu "AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ JAKO INOVAČNÍ AKTÉR POLITIKY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ", která byl zdárně ukončen v červnu 2023.

Mezi důležité aktéry v oblasti sociálního začleňování patří též Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky