Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Platformy Libereckého kraje pro oblast sociálního začleňování

Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování

Zřízení komise na funkční období 2020–2024 a jmenování jejích členů schválila Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 1. 12. 2020 číslem usnesení 255/VI/20/RK.

Tato komise kromě výměny informací k aktuálním problémům spojených například s nežádoucím vývojem v některé lokalitě Libereckého kraje, projednává především připravované koncepční a strategické dokumenty v oblasti sociálního začleňování, menšinové politiky, projekty a programy podporující sociální integraci, plánování a transformaci sociálních služeb, projektové žádosti pro projekty financované z evropských strukturálních fondů a jiných dotačních programů pro tuto cílovou skupinu.

Regionální stálá konference Libereckého kraje - pracovní skupina pro sociální začleňování a zaměstnanost

Cílem pracovní skupiny je neustále zvyšovat znalost aktérů a samospráv, přispívat k budování datové základny a zlepšování poznání o daném tématu a na prohlubující poznání navázat nástroje politik.

Odborná skupina pro sociální začleňování

Jejím úkolem je propojit mezioborovou spolupráci a rozpracovat implementaci jednotlivých opatření na jednotlivé aktivity v jednotlivých akčních plánech „Strategie“. 
Za odbor sociálních věcí byli jmenování pracovníci agendy: národnostní menšiny, cizinci, držitelé dočasné ochrany (UA), rodinná politika, plánování sociálních služeb a sociálně-právní ochrana dětí.
Za odbor zdravotnictví pracovník agendy pro optimalizaci a dostupnost zdravotní péče pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením, preventivní programy, dotační programy na podporu zdravého životního stylu apod.
Za odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pracovník agendy pro oblast vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním, předčasného ukončování školní docházky, předčasných odchodů žáků ze středních škol, které je následně spojeno s nezaměstnaností, sociálním vyloučením, chudobou a dlouhodobě i horším zdravím.
Za odbor regionálního rozvoje a evropských projektů pracovník agendy pro oblast projektového, dotačního řízení, rozvojových koncepcí, sociálního podnikání apod.
Za odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu pracovník agendy na kulturní akce pro národnostní menšiny apod.
Za oddělení krizového řízení manažer prevence kriminality.
Členem Koordinační skupiny je dále zástupce Agentury pro sociální začleňování, MMR ČR.

Pracovní skupina prevence kriminality Libereckého kraje

Poradní orgán v oblasti realizace programu prevence kriminality a fungování dotačního systému.

Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje

Platforma pro regionální partnerství a pro koordinovaný postup při vytváření podmínek pro zlepšování situace na truhu práce v Libereckém kraji.

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky