Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Financování veřejného opatrovnictví

 

Financování VO je realizováno od roku 2017 formou příspěvku na přenesenou působnost (8. rokem). Původní výše příspěvku na opatrovance činila 29 tis. Kč. Od roku 2020 došlo ke zvýšení o 5 % na 30,5 tis. Kč (příspěvek 2021). Každý rok probíhá sběr dat o počtu opatrovanců v obcích ČR. Data jsou shromažďována jednotlivými KÚ k rozhodnému dni (31. 3.) a dále postoupena MV ČR. Po uzavření seznamů opatrovanců za jednotlivé kraje nejsou přípustné žádné změny (cca pol. června).

Kritéria pro přiznání příspěvku na VO jsou upravena zákonem o státním rozpočtu ČR na daný rok (příloha č. 8 bod č. 1 písm. D). Skutečnosti rozhodné pro přiznání příspěvku jsou stanoveny také na webu MV - Nejčastější otázky pokládané na téma opatrovnictví. Jelikož je státní rozpočet vždy připravován na následující kalendářní rok, MV zahajuje přípravu podkladů pro příspěvek rok předtím. Proto jej není možné nárokovat zpětně

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti podle § 55 OZ ve spojení s jeho § 62, tak i těch, které omezeny nebyly a kterým byl podle § 469 OZ jmenován opatrovník na základě jejich návrhu z důvodu obtíží, které jim působí jejich špatný zdravotní stav při správě jmění nebo hájení práv. Pravomocné rozhodnutí soudu jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností člověka zajišťovat své potřeby vlastními silami. 

Od roku 2021 se financování týká i případů opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně hmotněprávním opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ (případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (FO) nebo kdy došlo k jeho odvolání bez jmenování nového - soud zasílá obci Listina opatrovníka). Dokud jiný právní předpis nestanoví něco jiného, přechází opatrovnictví dle § 468 na obec, na jejímž území má opatrovanec bydliště (§ 3033 odst. 2 OZ).

Započítány jsou jen takové případy, u kterých do rozhodného data nabyly rozhodnutí soudu právní moci. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Pokud se obec stala veřejným opatrovníkem po rozhodném dni (ale i naopak, pokud jím přestala být), nemá to na výši příspěvku vliv. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost opatrovance v obci, tedy zda k rozhodnému dni pobýval na jiném místě (např. zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích. 

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, je výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců. Příspěvek je primárně určen na zabezpečení opatrovnické agendy obcí (mzdové a provozní výdaje, cestovné, vzdělávání, literatura, supervize, aj.). Dále mohou být finanční prostředky využity např. na nákup specializovaných právních služeb u složitých případů (jestliže nelze zprostředkovat bezplatné právní poradenství). Příspěvek není účelově vázán, nepodléhá zúčtování. O konkrétním způsobu využití rozhoduje vedení obce.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky