Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Informace o projektu

spolufinancování EU barevné

Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus („OPZ+“), konkrétně jeho Výzvy č. 03_22_006 Podpora procesů ve službách - kraje, zahájil Liberecký kraj realizaci projektu "Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji", registrační č. CZ.03.02.02/00/22_006/0001329. 

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 15.795.600,05 Kč.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2023

Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2026

Doba trvání (v měsících): 36

Projekt pokračuje v reformě péče o duševní zdraví na krajské úrovni v Libereckém kraji ve spolupráci s neziskovými organizacemi a nižšími územně samostatnými celky - ORP v souladu s naplňováním strategických dokumentů jak národních, tak krajských. Vizí projektu je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním v Libereckém kraji, a to zejména vzděláváním sociálních služeb a destigmatizačními aktivitami.

Cílové skupiny projektu:

 • Neformální pečující
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Konkrétní cíle projektu: 

 • Vznik funkční infrastruktury uvnitř kraje, a to na úrovni kraj-obce-Krajská koordinační skupina pro implementaci reformy psychiatrické péče v Libereckém kraji, sociálních službách se zaměřením na podporu péče o duševní zdraví, multidisciplinárních týmech, pacientské úrovni (skupina PEER konzultantů) i spádových psychiatrických nemocnic;
 • Podpora spolupráce zapojených aktérů do reformy péče o duševní zdraví v rámci Libereckého kraje;
 • Vzdělávání a získávání nových kompetencí širšího okruhu pracovníků sociálních služeb díky absolvování stáží/ dalšího odborného vzdělávání/ účasti na případové práci a jejího uplatnění při práci s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním;
 • Získání pracovního místa krajského koordinátora péče o duševní zdraví v Libereckém kraji;
 • Podpora multidisciplinarity;
 • Podpora plánovací struktury při tvorbě, revizi a aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje.

Klíčové aktivity projektu:

1. ​Vzdělávání - zvyšování kompetencí pracovníků v sociálních službách

   a) Zavádění metody "biografická péče" do praxe sociálních služeb v LK

   b) Podpora vzdělávání sociálních služeb zapojených do procesu reformy péče o duševní zdraví

2. Prevence duševních onemocnění u dětí a mládeže

3. Stáže pracovníků sociálních služeb/ členů Krajské koordinační skupiny/ pracovníků obcí                 (osoby vykonávající sociální práci na obci, plánovačů komunitního plánování)/ členů                       multidisciplinárních týmů/ pracovníků kraje

4. Realizace odborných seminářů/ workshopů, webinářů, konferencí/ kulatých stolů/ kampaní          pro laickou i odbornou veřejnost

   a) Vznik audiovizuálních výstupů (spotů/aplikace) pro mládež a seniory

   b) Realizace kampaní kraje

   c) Realizace kulatých stolů mezi soc. službami zajišťujícími podporu osobám s duševním                          onemocněním se složkami IZS či školami

   d) Edukativní přednášky či kulaté stoly pro poskytovatele, rodiče a pečující osoby, opatrovníky a           další osoby spolupracující s cílovými skupinami

5. Vzdělávání PEER pracovníků

6. Vznik pracovní pozice Metodik destigmatizačních aktivit v rámci realizačního týmu při                    Krajském úřadu Libereckého kraje

7. Meziresortní koncepční, koordinační role kraje v řízení sítě služeb na zdravotně-sociálně-           vzdělávacím pomezí; metodická podpora a návrh pilotního ověření fungování sítě                               multidisciplinárních týmů pro všechny cílové skupiny

   a) Vznik pracovní pozice Koordinátora služeb péče o duševní zdraví

   b) Vznik pracovních pozic odborných garantů pro jednotlivé pracovní podskupiny Krajské                        koordinační skupiny pro duševní zdraví (tj. podskupiny pro: děti a mladistvé, dospělí SMI,                  senioři, adiktologičtí klienti)

   c) Vznik "Krajského plánu péče o duševní zdraví Libereckého kraje"

   d) Vznik metodiky GAF

 

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky