Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Základní informace o oddělení stavebního řádu

Seznam podstránek

Zpět

Krajský úřad Libereckého kraje s účinností od 1. 1. 2001 dle zákona č. 132/2000 Sb. (zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze), v platném znění, a s účinností od 1. 1. 2003 dle zákona č. 320/2002 Sb. (zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů) zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu v rozsahu uvedeném v ustanovení § 67 písm. a), c) a g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění. V rámci organizační struktury krajského úřadu bylo k výkonu této činnosti v rámci odboru územního plánování a stavebního řádu zřízeno oddělení stavebního řádu.

Oddělení stavebního řádu je především odvolacím orgánem ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) pro 35 obecních stavebních úřadů na území Libereckého kraje a správním orgánem příslušným k vedení přezkumného řízení podle § 94 a násl. správního řádu vůči těmto stavebním úřadům. Je také odvolacím orgánem vůči rozhodnutím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jakožto vyvlastňovacích úřadů v řízení o odnětí nebo omezení vlastnického práva, a v zákonem stanovených případech vede vyvlastňovací řízení v prvním stupni.

Základ činnosti oddělení stavebního řádu spočívá v tom, že na něj přicházejí ze všech obecních stavebních a vyvlastňovacích úřadů odvolání proti jejich rozhodnutím, podněty k zahájení přezkumných řízení a různé stížnosti a další obdobná podání. Zaměstnanci oddělení se musí v jednotlivých případech seznamovat s kompletním spisem, se zákonem vyžadovanou stavební dokumentací, zákresy v mapách, a také s námitkami účastníků řízení a stanovisky dalších orgánů státní správy, které při povolování staveb v území hájí své zájmy. Na základě podrobného posouzení potom vydávají konečná rozhodnutí, proti kterým se již nelze dále odvolávat. Pokud jsou odvolací správní rozhodnutí oddělení stavebního řádu napadena správní žalobou u krajského, případně posléze i u Nejvyššího správního soudu, vypracovává oddělení vyjádření k žalobě, vyjádření ke kasační stížnosti, pokud soud krajský žalobu zamítl, nebo naopak samotnou kasační stížnost v případě, že krajský soud zrušil rozhodnutí zrušil a krajský úřad považuje jeho rozsudek za nesprávný. Prováděním pravidelných kontrol na obecních stavebních úřadech zajišťuje oddělení dodržování zákonných povinností obecních stavebních úřadů, pořádáním porad a další metodickou činností zajišťují u obecních stavebních úřadů znalost průběžně se měnících právních předpisů. Oddělení stavebního řádu dále řeší místní příslušnost stavebních úřadů v případě, že jde o záměr, který se nachází v obvodu více stavebních úřadů, provádí kontrolní činnost v oblasti zápisů údajů do RÚIAN, spolupůsobí při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vykonává další méně časté úkoly, které mu přiděluje organizační řád krajského úřadu.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky