Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Právní předpisy

Základními předpisy pro činnost na úseku stavebního řádu jsou:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • ​vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a  územně plánovací dokumentaci 
 • vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  
 • vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení 
 • vyhláška č. 526/2006 Sb. prováděcí ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  účinná od 26. 8. 2009 - nahradila vyhl.  č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění, účinnou do 25. 8. 2009 
 • vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb s účinností od 18. 11. 2009  nahradila vyhlášku č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení )
 • zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 • zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky