Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Seznam oprávněných investorů

Od 1. 1. 2018 krajské úřady dle stavebního zákona povinně spravují a zveřejňují Seznam oprávněných investorů. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Janu Loudovou, tel. 485 226 584, email: jana.loudova01@kraj-lbc.cz

Příslušná legislativa

§ 23a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investor do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

§ 23a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odst. 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odst. 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

Upozornění: Od 1. 7. 2024 bude Seznam oprávněných investorů spravovat a zveřejňovat Ministerstvo pro místní rozvoj ve smyslu § 42 zákona č. 283/2021, (nový) stavební zákon.

SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ K 21. 2. 2024 -
Seznam oprávněných investorů XLSseznam (.xlsx, 63 kB, 4. 3. 2024)

DOTČENÉ OBCE ČEPS, a. s.
CEPS

DOTČENÉ OBCE České dráhy, a. s.
CeskeDrahy

DOTČENÉ OBCE ČEZ Distribuce, a. s.
CEZDistribuce

DOTČENÉ OBCE Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
FrydlantskaVodarenskaSpolecnost

DOTČENÉ OBCE GasNet, s. r. o.
GasNet

DOTČENÉ OBCE Povodí Labe, s. p.
PovodiLabe

DOTČENÉ OBCE Povodí Ohře, s. p.
PovodiOhre

DOTČENÉ OBCE SČVK, a. s.
SCVK

DOTČENÉ OBCE T-Mobile Czech Republic a. s.
Tmobile

DOTČENÉ OBCE 8m group, a. s.
8mgroup

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky