Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Formuláře k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

 • Žádost fyzické osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (.pdf)
  234 kB
  12. 03. 2024 09:55
 • Prohlášení k žádosti o udělení oprávnění FO (.pdf)
  219 kB
  12. 03. 2024 09:56
 • Lékařský posudek (.pdf)
  211 kB
  12. 03. 2024 09:56
 • Prohlášení odborného zástupce (.pdf)
  177 kB
  12. 03. 2024 09:56
 • SEZNAM ZDR PRAC FO (.xls)
  59 kB
  12. 03. 2024 09:56
 • Žádost právnické osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (.pdf)
  276 kB
  12. 03. 2024 09:59
 • Lékařský posudek (.pdf)
  211 kB
  12. 03. 2024 09:59
 • Prohlášení k žádosti o udělení oprávnění PO (.pdf)
  218 kB
  12. 03. 2024 09:59
 • Prohlášení odborného zástupce (.pdf)
  177 kB
  12. 03. 2024 09:59
 • SEZNAM ZDR PRAC PO (.xls)
  59 kB
  12. 03. 2024 09:59

Kontaktní osoba

Bc. Martina Lhotková, tel. 485 226 374, email: martina.lhotkova@kraj-lbc.cz

K žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb žadatel předkládá v originále nebo v ověřené kopii příslušné doklady:

1)      Doklad/doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., či zákona č. 96/2004 Sb. Je-li ustanoven odborný zástupce, pak se uvedený doklad týká i odborného zástupce (tj. doklady o vzdělání).

2)      Doklad/y o bezúhonnosti. Je-li ustanoven odborný zástupce, pak se uvedený doklad týká i odborného zástupce (pouze v případě, že nebyly poskytnuty údaje v žádosti).

3)      Doklad o zdravotní způsobilosti od registrujícího praktického lékaře, ne starší 3 měsíce. (formulář "Lékařský posudek")

4)      Je-li ustanoven odborný zástupce ( doklady dle bodu 1, 2, 3) a dále:

a)       jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce odborného zástupce a že u něj netrvá žádný z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 a 3 zákona o zdravotních službách, pro který by nemohl tuto funkci vykonávat (formulář "Prohlášení odborného zástupce"

Stejná osoba může být odborným zástupce pro max. 2 poskytovatele zdravotních služeb.

b)      doklad o tom, že je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli podle § 14 odst. 2 zákona o zdravotních službách. Tato podmínka neplatí, je-li odborný zástupce statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu poskytovatele nebo je-li odborný zástupce manželem nebo registrovaným partnerem poskytovatele; i v tomto případě musí být odborný zástupce k poskytovateli ve smluvním vztahu.

5)      Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli. (formulář "SEZNAM ZDR. PR.")

6)      Prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle tohoto zákona. (formulář "Prohlášení k žádosti o udělení oprávnění")

7)      Souhlasné závazné stanovisko vydané SÚKL k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, jde-li o poskytování lékárenské péče.

8)      Souhlas MZ ČR s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče, jde-li o poskytování této péče.

9)      Pravomocné rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví a provozní řád.

10)   Doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb.

11)   Doklad prokazující povolení k pobytu na území ČR žadatele a odborného zástupce, pokud mají povinnost takové povolení mít.

12)   Prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v ust. § 17 písm. a) až c) zákona o zdravotních službách, a písemný souhlas předběžného insolvenčního správce nebo insolvenčního správce v případě, kdy nevydání tohoto souhlasu by bylo překážkou pro udělení oprávnění uvedenou v ust. § 17 písm. d) nebo e) zákona o zdravotních službách. (formulář "Prohlášení k žádosti o udělení oprávnění")

13)   Fyzická osoba, která bude poskytovat zdravotní služby pouze ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem, doloží doklady uvedené v bodech 1), 2), 10), 11) a dále smlouvu s poskytovatelem, který provozuje zdravotnické zařízení, v němž bude žadatel zdravotní služby poskytovat, opravňující žadatele využívat technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a personální zabezpečení zdravotních služeb tohoto poskytovatele k poskytování zdravotních služeb; pokud smlouvou není zajištěno nebo ze smlouvy nevyplývá splnění všech požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a personální zabezpečení zdravotních služeb, které hodlá žadatel poskytovat, je žadatel povinen prokázat splnění požadavků nezajištěných smlouvou doklady uvedenými v písmenu a) v bodech 4 až 8.

14)   Nabyvatel majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb dosavadním poskytovatelem připojí k žádosti též doklady prokazující převod nebo přechod majetkových práv na žadatele. Předložení dokladu dle bodu 4 lze nahradit prohlášením žadatele o tom, že nedošlo ke změnám údajů v těchto dokladech předložených dosavadním poskytovatelem, v tomto případě se rovněž nepředkládá doklad uvedený v bodu 6. Je-li žadatelem o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb osoba, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb podle § 27, platí pro předložení dokladů věty první a druhá obdobně.

15)  V případě poskytování dlouhodobé lůžkové péče jen zdravotnickými pracovníky nelékařského povolání smlouvu o zajištění akutní zdravotní péče s poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky