Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Změna oprávnění k poskytování zdravotních služeb

 • Žádost o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění - změna oboru, místa poskytování, doby platnosti (.pdf)
  282 kB
  12. 03. 2024 09:42
 • Žádost o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění - změna odborného zástupce, změna sídla (.pdf)
  321 kB
  12. 03. 2024 09:42
 • Oznámení - změna názvu poskytovatele, osobních údajů poskytovatele (.pdf)
  316 kB
  12. 03. 2024 09:42

Informace pro žadatele o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dále jen "žádost o změnu rozhodnutí")

Poskytovatel zdravotních služeb podá žádost o změnu rozhodnutí v případě zamýšlené změny:

 1. rozsahu zdravotních služeb týkající se formy, oboru, druhu nebo názvu zdravotní péče nebo zdravotní služby, včetně provádění pouze prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení (správní poplatek 500 Kč)
 2. adresy sídla a místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, adresy místa pracoviště poskytovatele ZZS, ZDS nebo PPNP nebo adresy místa kontaktního pracoviště, (změna sídla bez správního poplatku; změna místa poskytování, adresy pracoviště nebo místa kontaktního pracoviště správní poplatek 500 Kč)
 3. doby platnosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb (správní poplatek 500 Kč)
 4. odborného zástupce (bez správního poplatku). 

Žádost o změnu rozhodnutí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje údaj o požadované změně a doklady podle § 18 odst. 2 zákona o zdravotních službách prokazující splnění podmínek pro poskytování zdravotních služeb po změně oprávnění, a to v rozsahu odpovídajícím požadované změně.

Pokyny k úhradě správního poplatku:

Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení ve věci rozsahu zdravotních služeb, místa poskytování zdravotních služeb nebo doby platnosti oprávnění podléhá dle položky 25 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 500 Kč. Správní poplatek ve výši 500 Kč lze uhradit:

 • převodem na číslo účtu: 19-7964100227/0100, var. symbol 136109, specifický symbol IČO poskytovatele,

nebo

 • v pokladně Krajského úřadu Libereckého kraje (10. patro).

Při změně sídla nebo odborného zástupce se správní poplatek se nehradí!

 

Kontaktní osoba: 

Bc. Martina Lhotková, tel. 485 226 374, email: martina.lhotkova@kraj-lbc.cz

Seznam dokladů prokazující změnu odborného zástupce: 

 • Doklad/doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., či zákona č. 96/2004 Sb. (tj. doklady o vzdělání)
 • Doklad/y o bezúhonnosti. Je-li ustanoven odborný zástupce, pak se uvedený doklad týká i odborného zástupce (pouze v případě, že nebyly poskytnuty údaje v žádosti)
 • Doklad o zdravotní způsobilosti (od registrujícího praktického lékaře, ne starší než 3 měsíce) (formulář lékařský posudek)
 • prohlášení odborného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce odborného zástupce a že u něj netrvá žádný z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 a 3 zákona o zdravotních službách, pro který by nemohl tuto funkci vykonávat (formulář)
 • doklad o tom, že je odborný zástupce v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli podle § 14 odst. 2 zákona o zdravotních službách.

Seznam dokladů prokazující změnu místa poskytování: 

 • Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli. (formulář

 • Prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle tohoto zákona. (formulář)

 • Souhlasné závazné stanovisko vydané SÚKL k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, jde-li o poskytování lékárenské péče.

 • Souhlas MZ ČR s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče, jde-li o poskytování této péče.

 • Pravomocné rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví a provozní řád.

 • Doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky