Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Ochrana horninotvorného prostředí

Krajský úřad jako správní orgán na úseku ochrany a využití nerostného bohatství na základě zákona č. 44/1988 sb. o ochraně a využití horninového  bohatství ( horní  zákon) , v platném znění, vykonává  následující činnosti:

1)      dle ust. § 17 odst. 1  horního zákona chráněné  ložiskové  území (CHLÚ) stanoví  MŽP po projednání  s orgánem kraje  v přenesené působnosti.

2)     dle ust.  § 17 odst. 6 horního zákona CHLÚ  zruší MŽP  ochranu výhradního ložiska po  projednání  s orgánem kraje v přenesené působnosti, jestliže pominuly důvody ochrany toho ložiska.

3)    do 30. 6. 2024 dle ust. § 19 odst. 1 horního zákona povolení staveb a zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem.

UPOZORNĚNÍ: od 1. 7. 2024 dle ust. § 19 horního zákona umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů (stavebních) jen na základě vyjádření obvodního báňského úřadu, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

4)      dle  ust. § 33 odst. 2 horního zákona krajský  úřad zaujímá   stanovisko  k dohodě  organizace, provádějící  těžbu  a fyzické a právnické osoby,  jímž  náleží ochrana  objektů a zájmů, které  mohou být  těžbou dotčeny.

 

Dále se krajský úřad z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy vyjadřuje k projektům geologických prací a jejich změnám dle § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění (dále jen „zákon o geologických pracích“), obsahují-li strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m. V odůvodněných případech může zadavateli uložit opatření expertního posouzení Českou geologickou službou, biologické hodnocení nebo jiného odborného posouzení či podkladu.

Nedojde-li k dohodě organizace, která provádí geologické práce s vlastníkem dotčeného pozemku, rozhodne krajský úřad o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací (§ 14 odst. 2 zákona o geologických pracích). Rozhodnutí o omezení práv lze vydat pouze ve veřejném zájmu, není-li v rozporu se státní surovinovou politikou, v nezbytném rozsahu, na dobu určitou, za náhradu, a pokud tento zákon nestanoví jinak, podle zvláštního právního předpisu….


Dokument Surovinová politika Libereckého kraje naleznete zde.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky