Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Nařízení měst a obcí

Právní předpisy obcí

NAŘÍZENÍ

 • jejich schvalování patří do vyhrazené působnosti rady obce (§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/200 Sb., o obcích)
 • v obcích, kde se rada nevolí a její funkce plní starosta, schvaluje nařízení zastupitelstvo (§ 84 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích)
 • upravují záležitosti, které spadají do přenesené působnosti obce
 • k jejich vydání je potřeba výslovné zákonné zmocnění (čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky, § 11 zákona č. 128/200 Sb., o obcích)
 • Dozor nad zákonností nařízení obcí vykonává příslušný krajský úřad.
 • Návrh právního předpisu doporučujeme před jeho vydáním konzultovat s oodělením dozoru a legislativy krajského úřadu. Prostřednictvím konzultací se lze vyvarovat komplikací, které by nastaly přijetím právního předpisu, který by byl v rozporu se zákonem.

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

 • jejich schvalování patří do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce (§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích)
 • upravují záležitosti, které spadají do samostatné působnosti obce v mezích působnosti obce (čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky)
 • Dozor nad zákonností obecně závazných vyhlášek vykonává Ministerstvo vnitra ČR.
 • Kontakty na územní pracoviště oddělení dozoru MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-odbor-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx

Příklady zákonných zmocnění k pro vydávání nařízení obce

 • § 4 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím: rada obce může ve svém územním obvodu nařízením určit místa, kde lze konat shromáždění k účelu uvedenému v § 1 odst. 2 citovaného zákona bez oznámení.
 • § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen: obec může v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva nařízením obce stanovit maximální ceny.
 • § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon): obec může vydat tržní řád formou nařízení obce. Podle § 18 odst. 4 citovaného zákona pak obec může nařízením obce stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu jsou v obci nebo její části zakázány – např. zákaz pochůzkového a podomního prodeje.
 • § 46 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon): obec vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření.
 • § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: obec může pro účely organizování dopravy na území obce v nařízení vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
 • § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: obec může nařízením vymezit úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
 • § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: obec může nařízením stanovit rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
 • § 22 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon): při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.
 • § 10 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně v ovzduší: obec může vydat regulační řád. Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace regulační řád. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně znečištění. Regulační řád vydává obec formou nařízení a zároveň o jeho vydání informuje ministerstvo. Odbornou pomoc při zpracování regulačních řádů poskytuje obcím ministerstvo.

Platnost a účinnost právního předpisu

Právní předpis je schválen (tj. vydán) v okamžiku schválení radou / zastupitelstvem obce na jejím zasedání.

Platnosti nabývá vyhlášením:

 • do 31. 12. 2021 vyvěšením na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů,
 • od 1. 1. 2022 zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků.

Podmínkou účinnosti právního předpisu je jeho platnost (nabytí účinnosti proto nemůže předběhnout nabytí platnosti).

 • není-li stanovena účinnost pozdější, právní předpis nabývá účinnosti 15. dne následujícího po jeho vyhlášení,
 • pozdější účinnost musí být v právním předpisu výslovně uvedena, nejlépe konkrétním datem nabytí účinnosti nebo přesně stanovenou dobou, která uplyne ode dne vyhlášení,
 • vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit počátek účinnosti právního předpisu dříve než počátkem 15. dne následujícího,
 • je-li pro to důvod spočívající v ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením.

Sbírka právních předpisů

Obce jsou povinny od 1. 1. 2022 vyhlašovat své právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Sbírka je dostupná z odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/

!!! Platné a účinné právní předpisy obce vydané před 1. 1. 2022 je nutné zveřejnit ve Sbírce nejpozději do 31. 12. 2024, jinak pozbydou platnosti a účinnosti. !!!

Po přijetí zákona č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů, odpadá obcím povinnost vést evidenci právních předpisů, které vydala. Přehled nově vydaných právních předpisů je zajišťován elektronicky prostřednictvím Sbírky. Zároveň obcím odpadá povinnost své právní předpisy zasílat neprodleně po jejich vyhlášení příslušným dozorovým orgánům (Ministerstvu vnitra a krajským úřadům).

Změna či zrušení nařízení obce

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra České republiky Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního města Prahy stanovuje následující postup:

Změna právního předpisu

 • doplnění nových ustanovení, zrušení některých ustanovení, náhrada textu novým zněním
 • doporučuje se právní předpis novelizovat, dbát co největší přehlednosti a srozumitelnosti
 • u rozsáhlejších a zásadních změn je vhodnější stávající právní předpis zrušit a vydat nový
 • vždy je třeba posoudit dopad na právní vztahy vzniklé z původního právního předpisu a tyto dopady v případě potřeby upravit v přechodných ustanoveních

Změnu a zrušení nařízení lze provést pouze nařízením.  Změnu a zrušení obecně závazné vyhlášky lze provést pouze obecně závaznou vyhláškou. (Tím není dotčena možnost zrušení právního předpisu Ústavním soudem podle zvláštního zákona.)

Zrušení právního předpisu

 • vzájemný soulad právních předpisů obce je nezbytné zabezpečit přesnými zrušovacími ustanoveními
 • zrušovací ustanovení musí být konkrétní a výslovně uvádět ty právní předpisy (nebo jejich jednotlivá ustanovení), který se novým právním předpisem zrušují, popř. jsou jím dotčena a jak

V rámci procesu novelizace by mělo být vždy nejvyšší prioritou udržení srozumitelnosti, přehlednosti a vzájemné provázanosti daného nařízení obce.

Krajský úřad Libereckého kraje je na základě § 125 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný k dozorové činnosti nad vydáváním nařízení obcí Libereckého kraje. Při kontrole nařízení krajský úřad posuzuje, zda jsou tato vydávána v souladu se zákonem, popřípadě s jinými právními předpisy.

Návrh právního předpisu lze před jeho vydáním konzultovat s dozorovým pracovištěm. Prostřednictvím konzultací se lze vyvarovat komplikací, které by nastaly přijetím právního předpisu, který by byl v rozporu se zákonem.

Kontakty :

Mgr. Bc. Taťjana Antonová, metodik

 • e-mail: tatjana.antonova@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 427, 775 855 564

Mgr. Eva Maryšková, odborný zaměstnanec

 • e-mail: eva.maryskova@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 554

Mgr. Leoš Teufl, vedoucí ODaL

 • e-mail: leos.teufl@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 368
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky