Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Pravidla pro vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížnostíPravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (.pdf, 530 kB, 26. 3. 2024)

Postup při vyřizování stížností se řídí Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2023.

STÍŽNOSTI

Náležitosti:

Každé podání musí obsahovat náležitosti stanovené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

 • identifikace podatele
 • fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (případně jiná adresa pro doručování), vlastnoruční podpis
 • právnické osoby: název nebo obchodní firma, IČO, adresa sídla (popřípadě jiná adresa pro doručování) 
 • čeho se stížnost týká a co se navrhuje

Nesplňuje-li stížnost předepsané obsahové náležitosti, je třeba ji do 5 dnů doplnit.

Způsoby podání stížností:

 • v listinné podobě
  • poštou či osobně na podatelnu krajského úřadu
  • Krajský úřad Libereckého kraj
   U Jezu 642/2a
   461 80 Liberec 2
 • elektronicky
  • z datové schránky (i bez použití elektronického podpisu) - ID DS krajského úřadu: c5kbvkw
  • prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem - e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz
  • faxem - na číslo: +420 458 226 444
 • ústně do protokolu
  • na oddělení dozoru a legislativy právního odboru KÚ LK
Je-li stížnost doručena prostřednictvím prostého e-mailu bez elektronického podpisu, je nutno ji do 5 dnů potvrdit, aby splňovala zákonem stanovené náležitosti.

Stížnosti nelze podávat telefonicky.

Opakované stížnosti, které neobsahují nové skutečnosti, nejsou řešeny a stěžovatel je o tom písemně informován.

PETICE

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Způsob sestavení a podání elektronické petice upravuje § 6a zákona o právu petičním. K sestavení petice je možné využít výhradně nástroj MV ČR vytvořený pro sestavování elektronických petic (ePetice).

Petice vytvořené v portálech www.petice.com, https://e-petice.cz aj., nelze považovat za elektronickou petici podle zákona o právu petičním.

 

Zákon č. 85/1990 sb., o právu petičním: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85

Elektronická petice: https://portal.gov.cz/sluzby-vs/elektronicka-petice-epetice-epetice-S30523

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky