Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti oddělení dle organizačního řádu

 • Státní občanství
 • Matrika
 • Matriční spisovna – archiv
 • Vidimace a legalizace
 • Správní činnosti – úsek evidence obyvatel a RČ, OP a CD

Oddělení matrik a státního občanství provádí kontrolní činnosti a poskytuje metodickou pomoc:
 

215 obcím na úseku evidence obyvatel-ohlašovna.

169 obcím na úseku vidimace a legalizace.

46 matričním úřadům – vedení matrik a matriční spisovny, užívání jména a příjmení.

10 matričním úřadům v postavení úřadu s rozšířenou působností.

10 OÚORP – úseky správních činností EO a RČ, OP a CD.

Náplň činnosti oddělení matrik a státního občanství dle Organizačního řádu KÚ LK
 

Oddělení matrik poskytuje obcím Libereckého kraje metodickou pomoc, a to v rámci svých působností. Provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí Libereckého kraje, a to v rámci svých působností.

Přenesená působnost

 1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči matričním úřadům ve svém správním obvodu na úseku matrik a agend souvisejících
 2. provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin včetně metodické pomoci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje a další úkony spojené s agendou matrik podle zákona o matrikách
 3. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům ve svém správním obvodu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovníchdokladů
 4. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům ve svém správním obvodu na úseku vidimace a legalizace, příp. dalších činností podle působnosti oddělení
 5. vykonává působnosti podle zákona o matrikách, vede matriční spisovnu a zajišťuje úkony s tím spojené podle příslušných předpisů
 6. zajišťuje přípravu a provedení zkoušek ověřování odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin (matriční zkouška) zaměstnanců zařazených do matričních úřadů ve svém správním obvodu
 7. vede evidenci příprav a provedení matričních zkoušek v LK
 8. zajišťuje výkon agendy státního občanství podle příslušných právních předpisů
 9. zajišťuje přípravu a provádění slavnostních obřadů – složení státoobčanského slibu po udělení státního občanství České republiky a předání „Listiny o udělení státního občanství“
 10. je zpracovatelem a uživatelem údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, v rámci součinnosti s ostatními státními orgány vydává na základě jejich dožádání o těchto údajích písemné potvrzení 
 11. poskytuje písemně údaje obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti vedené v informačním systému k jeho osobě
 12. provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 13. zajišťuje provedení zkoušek uchazečů úřadů obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu – ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 14. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutím matričních úřadů na úseku matrik a změny jména a příjmení a zajišťuje postupy dle správního řádu v rámci svých působností
 15. rozhoduje o podaných odvoláních ve věci zápisu údajů souvisejících s trvalým pobytem a zápisů adresy pro doručování dle zvláštního právního předpisu do ISEO dle zákona o evidenci obyvatel a zajišťuje postupy dle správního řádu v rámci svých působností 
 16. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí o přestupku ve věcech evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 17. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí o přestupku ve věcech matrik, jména a příjmení
 18. ve věci odepření vydání cestovního dokladu podle § 23 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů:
  a) rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  b) rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí
  s rozšířenou působností         
  c) z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí
  s rozšířenou působností v přezkumném řízení dle § 94 a dalších správního řádu
 19. ve věci občanských průkazů podle § 35 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění:       
  a) rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  b) rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřadů obcí
  s rozšířenou působností         
  c) z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních úřad obcí
  s rozšířenou působností v přezkumném řízení podle § 94 an. správního řádu 
 20. vyměřuje a vybírá správní poplatky za úkony dle náplně oddělení, stanovené v sazebníku správních poplatků – zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění
 21. provádí legalizaci matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958, vydaných matričními úřady, mají-li být použity v cizině
 22. vede vzory otisků úředních razítek matričních úřadů a podpisové vzory matrikářů včetně jejich změn a plnění oznamovacích povinností 
 23. vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisech matrik vedených do 31. 12. 1958 v případech, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy, popřípadě je vznesena námitka o správnosti zápisu v matriční knize
 24. povoluje nahlédnout do sbírky listin, kterou vede a aktualizuje, za splnění podmínek stanovených platným právním předpisem
 25. vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností včetně jejich změn a plní oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zahraničních věcí
 26. vede evidenci úředníků provádějících u krajského úřadu vidimaci a legalizaci, včetně plnění oznamovací povinnosti vůči MV v případě jejich změn a vede evidenci paralelně vedených ověřovacích knih
 27. rozhoduje o povolení uzavření manželství zástupcem podle občanského zákoníku
 28. zajišťuje obnovení opisu matriční knihy pořízený podle dřívějších předpisů, pokud se tato zničí nebo ztratí a není-li zachována sbírka listin
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky