Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktualizované podmínky pro uzavření smlouvy o ubytování pro válečné uprchlíky

05. 08. 2022

Majitelé ubytovacích zařízení, kteří nabídnou nouzové ubytování válečným uprchlíkům, dostanou od kraje finanční příspěvek. Musí k tomu samozřejmě doložit evidenci každého ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu s Libereckým krajem.

Chtějí-li majitelé ubytovacích zařízení poskytnout jím vlastněné ubytovací prostory pro ukrajinské občany, musí se nejprve zaevidovat v registru u krajských hasičů. Teprve potom s nimi bude uzavřena smlouva, na jejímž základě mohou čerpat kompenzace. Zapsat se do registru je možné dvojím způsobem: 

 1. Poslat vyplněnou tabulku, s názvem Udaje_o_objektu_subjektu_a_ubytovanych_osobach, včetně informací o společnosti na adresu kacpu@hzslk.cz, nebo
 2. Zavolat na infolinku krajských hasičů tel.: 950 471 673, a sdělit všechny potřebné informace.

O nabízeném ubytovacím subjektu jsou požadována následující data: název, kraj, okres, obec s rozšířenou působností, adresa objektu (obec, ulice, PSČ), majitel, IČO, kontaktní osoba, telefonní číslo, e-mail, počet pokojů, počet bezbariérových pokojů, celková smluvně vázaná kapacita, kapacita aktuálně k dispozici, ubytování poskytováno od, k dispozici do, WC na pokoji, sprcha na pokoji, kuchyň na pokoji, jídelna, prádelna, plná penze, internet, pes/kočka, poznámka

O osobě, které je poskytováno ubytování, jsou evidována data: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, číslo pasu, telefon, email, ubytován/a od, ubytován/a do.

 1. Změny smlouvy od 1. 7. 2022

V současné době Parlament ČR schválil několik novel zákonů. Jedním z takto novelizovaných zákonů je i zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. Novela definuje poskytování ubytování jako veřejnou službu, popisuje systém zajištění kapacit pro ubytování prostřednictvím krajů, stanoví paušální náhrady nákladů na ubytování a rovněž zavádí systém jednoznačné evidence údajů o umístění, druhu, kapacitě ubytovacího zařízení a údajích o provozovateli ubytování. Zpřesňuje i vedení jednoznačných identifikačních údajů ubytovaných osob, včetně začátku a konce jejich ubytování (tj. „od – do“).

Smlouvy o zajištění ubytování uzavřené krajem, hlavním městem Prahou, obcí s rozšířenou působností, městskou částí nebo městským obvodem za účelem zajištění nouzového ubytování nebo dočasného nouzového přístřeší přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za dohody podle § 6d odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění tohoto zákona. Nejedná se ale již o soukromoprávní vztah mezi objednatelem a podnikatelem, ubytovatelé tedy za ubytované osoby od 1. 7. 2022 již nebudou vystavovat faktury, ale žádat o kompenzaci. Za plnění (tj. ubytované osoby) ještě za měsíce červen, květen musí být na tato plnění vystavena faktura resp. uplatněn postup jako tomu bylo do 30. 6. 2022.

Ubytovatelé obdrželi datovou schránkou či e-mailem kompletní informaci („Oznámení“) o těchto změnách, které nahrazují čl. III odst. 3) až 9) smlouvy:

 1. Ubytovatel vždy k 15. dni následujícího kalendářního měsíce zašle objednateli Žádost o úhradu paušální náhrady nákladů za ubytování (viz. níže), spolu s přehledem vygenerovaným ze systému HUMPO.
 2. Kontaktní mail ve věcech vyúčtování je: majetek@kraj-lbc.cz
 3. Na základě této žádosti objednatel potvrdí plnění dle této Smlouvy či vyzve ubytovatele k doplnění podkladů.
 4. Maximální kompenzace za jednu osobu za noc ubytování činí 250 Kč dle nařízení Vlády ČR č. 206/2022 Sb., případně 200 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní samosprávný celek nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění nouzového ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách
 5. Kompenzační částka je stanovená jako součin počtu osobonocí v daném období a výše uvedené ceny za poskytnutí ubytování. Kompenzační částka je splatná na účet ubytovatele do 30 dnů od akceptace vyúčtování.
 6. Ubytovatel bere na vědomí, že úhrada ubytování dle této Smlouvy se týká výhradně osob, k jejichž ubytování byl ubytovatel vyzván dle této Smlouvy. Objednatel v žádném případě nehradí ubytování za osoby, které si ho sjednávají samy, byť by se jednalo o uprchlíky z Ukrajiny.

V případě, že ubytovatel je poskytuje na základě dosavadních smluv stravování, je oprávněn jej poskytovat i nadále, a to až do 31. 8. 2022. Kompenzace náhrady za stravování (max 50 Kč/den) je třeba uvést zvlášť, resp. jako samostatnou položku v „Žádosti“ dle přílohy č. 1 tohoto „Oznámení“. Je nezbytné, aby ubytovatelé svým podpisem akceptovali zejména změnu způsobu vykazování a proplácení paušální náhrady nákladů za ubytování a další výše uvedené změny. V případě „neakceptace“ tj. nepodepsání Oznámení a jeho zaslání zpět Libereckému kraji nebudou moci být propláceny ze strany kraje finanční prostředky za ubytování po 1. 7. 2022. Podepsané oznámení je třeba doručit Libereckému kraji (krajskému úřadu) nejdéle s vyúčtováním za měsíc červenec 2022, tj. do 15. 8. 2022

2. Vyúčtování

Dosavadní databáze HUMPO se tak stala jedinou oficiální „evidencí“ vedenou na základě shora citované novelizace zákona a současně i podkladem Ministerstva financí ČR pro následné proplácení peněžních prostředků krajům za vyplacené paušální náhrady nákladů ubytovatelům. Liberecký kraj tak bude nucen od 1. 7. 2022 trvat u ubytovaných osob na důsledném vedení všech údajů v „evidenci“, tj. v databázi HUMPO, a to včetně zápisu jednoznačných údajů o začátku a konci jejich ubytování.

Od 1. 7. 2022 nebude brán zřetel na „vyúčtování dle přílohy č. 2 smlouvy“ ubytovatele (jako doposud), který ubytuje osoby přímo, bez vědomí kompetentních orgánů – Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstva vnitra ČR nebo krajského úřadu. Požadovaná úhrada za tyto osoby nebude poskytována. Toto se samozřejmě netýká standardní smluvní úhrady za měsíc červen 2022 předané formou vyplněného Vyúčtování dle přílohy č. 2 uzavřené smlouvy.

Na základě dotazů  upozorňujeme, že poskytování paušální náhrady nákladů na ubytování není platbou za poskytnuté služby podnikatelem, hrazené na základě faktury, ale kompenzací za plnění ve veřejném zájmu. Bližší informace budou průběžně uváděny v sekci: https://ukrajina.kraj-lbc.cz/informace-pro-ubytovatele/nejcastejsi-dotazy

3. Další informace

Souběžně je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, povinen každý ubytovatel, který poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizincům dodržovat povinnosti uvedené v §99 – §102 zákona, a to zejména viz níže a nahlásit je též do systému Policie České republiky UbyPort (https://www.policie.cz/clanek/co-to-je-ubyport.aspx)

Oznámení ubytování

 1.  Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování; oznámení učiní útvaru policie.
 2.  Povinnost oznámit ubytování lze splnit
  1.  předložením přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b),
  2.  předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b), nebo
  3.  prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.
 3.  Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu uvedeného v odstavci 2 písm. c), je-li takový přístup zřízen a funkční.
 4.  Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel neoznamuje ubytování cizince způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a), uschová ubytovatel přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince.

 Ujasnění problematiky „kapacity“ - ubytovatel garantuje kapacitu, tzn. počet volných lůžek vždy na celý započatý měsíc (např. celý březen), pokud kapacitu zvyšuje nebo snižuje, tak dle čl. III odst. 11 rámcové smlouvy „Ubytovatel je povinen oznámit objednateli zvýšení kapacity ubytování neprodleně a snížení nejpozději do posledního dne v měsíci s účinností od prvního dne měsíce následujícího. Oznámení ve změně kapacity se činí mailem na adresu: ukrajina@hzslk.cz, pokud nesdělí-li objednatel jiný způsob“.

Tuto kapacitu Liberecký kraj jako objednavatel ubytování nemusí využít, a tudíž na ni neposkytne žádné finanční prostředky, proplácí pouze ubytované, nahlášené v systému HUMPO (v praxi to znamená, že pokud ubytovatel garantuje celý objekt pro ubytování uprchlíků, nemůže obsazovat tuto garantovanou kapacitu nikým jiným, Liberecký kraj ji však nemusí využít, objekt tak zůstane prázdný a podnikatel od Libereckého kraje nedostane žádné finanční prostředky. V případě dotazů o této skutečnosti takto informujte).

 Smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2022 (není-li ve smlouvě uvedeno jinak) - každá ze smluvních stran je oprávněna ji kdykoli i bez důvodu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 14 dní a počne běžet okamžikem prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně (v případě, že Smlouvu vypovídá objednatel doručením výpovědi ubytovateli, v případě že Smlouvu vypovídá ubytovatel doručením výpovědi objednateli).

Ubytovatelé by měli informovat ubytované osoby ukrajinské národnosti, že v případě svévolného „od ubytování“ (tj. z jejich strany) ztrácejí nárok na další bezúplatné ubytování (např. v jiném zařízení). Toto svévolné opuštění přiděleného ubytování je nutno ze strany ubytovatele zapsat do systému HUMPO do poznámky k dané osobě.

Dále pokud se vyskytne „problematické (neakceptovatelné) chování“ (např. úmyslné ničení majetku, ohrožování jiných osob, atd.) u ubytovaných existuje institut vykázání – je nutno přivolat vždy státní Policii ČR, od ubytovat osoby a tuto skutečnost opět zapsat do poznámky v systému HUMPO – opět tyto osoby ztrácí nárok na další bezúplatné ubytování.

Další informacehttps://ukrajina.kraj-lbc.cz/informace-pro-ubytovatele

nebo e-mail majetek@kraj-lbc.cz či na telefonu 770 138 756 v době (pondělí až pátek od 8.00 do 17.00).