Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktualizované podmínky pro uzavření smlouvy o ubytování pro válečné uprchlíky

10. 05. 2022

Majitelé ubytovacích zařízení, kteří nabídnou nouzové ubytování válečným uprchlíkům, dostanou od kraje finanční příspěvek. Musí k tomu samozřejmě doložit evidenci každého ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu s Libereckým krajem.

Chtějí-li majitelé ubytovacích zařízení poskytnout jím vlastněné ubytovací prostory pro ukrajinské občany, musí se nejprve zaevidovat v registru u krajských hasičů. Teprve potom s nimi bude uzavřena smlouva, na jejímž základě mohou čerpat kompenzace. Zapsat se do registru je možné dvojím způsobem: 

 1. Poslat vyplněnou tabulku, s názvem Udaje_o_objektu_subjektu_a_ubytovanych_osobach, včetně informací o společnosti na adresu ukrajina@hzslk.cz, nebo
 2. Zavolat na infolinku krajských hasičů tel.: 950 471 673, a sdělit všechny potřebné informace.

O nabízeném ubytovacím subjektu jsou požadována následující data: název, kraj, okres, obec s rozšířenou působností, adresa objektu (obec, ulice, PSČ), majitel, IČO, kontaktní osoba, telefonní číslo, e-mail, počet pokojů, počet bezbariérových pokojů, celková smluvně vázaná kapacita, kapacita aktuálně k dispozici, ubytování poskytováno od, k dispozici do, WC na pokoji, sprcha na pokoji, kuchyň na pokoji, jídelna, prádelna, plná penze, internet, pes/kočka, poznámka

O osobě, které je poskytováno ubytování, jsou evidována data: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, číslo pasu, telefon, email, ubytován/a od, ubytován/a do.

 

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu s ubytovatelem bude uzavírat Liberecký kraj, nikoli Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Ubytovatelé, kteří mají zájem o uzavření smlouvy, musí být nejprve evidováni v registru (jak se zaevidovat je popsáno výše v textu). Teprve poté, co bude nabídka zaregistrována lze uzavřít smlouvu. Liberecký kraj telefonicky vyzve majitele, na základě kontaktů z registru, a uzavře s ním smlouvu. Veškeré náležitosti spojené se smlouvou může ubytovatel směřovat na krajský email: majetek@kraj-lbc.cz.

Pro čerpání finanční kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob a tyto údaje uvádět do vyúčtování, které je přílohou uzavírané smlouvy. Vzor vyúčtování v editovatelné formě je ke stažení níže. Spolu s prvním vyúčtováním si může ubytovatel vyúčtovat i náklady na poskytnutí nouzového ubytování uprchlíkům od 24. února 2022. Liberecký kraj nehradí ubytování za osoby ukrajinské národnosti, které si ho sjednávají samy, hradí pouze ty, které prošli nebo projdou a jsou ubytovány přes liberecké KACPU.

Nařízení vlády počítá s těmito typy ubytování a finanční pomoci:

 • dočasné nouzové přístřeší se poskytuje v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (například stany). V zařízeních pro poskytnutí dočasného nouzového přístřeší se ubytování poskytuje ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů; v těchto zařízeních se přednostně ubytovávají osoby uvedené v bodě I/1 písm. a) tohoto usnesení bez místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo osoby, které nejsou držiteli zvláštního typu víza za účelem strpění nebo dočasné ochrany,
 • nouzové ubytování se poskytuje v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců,
 • ostatní, tj. soukromé penziony, hotely, chaty, ubytovny, které provozuje podnikatel s živností „ubytovací služby“
 • byty ve vlastnictví právnických osob, zejména obcí a měst.

Výše finančního příspěvku

 • výši 200 Kč na zajištění dočasného nouzového přístřeší a stravy nebo potravin podle bodu pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc,
 • na zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 200 Kč,
 • na zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví podnikajících osob pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 250 Kč,
 • na zajištění nouzového ubytování podle bodu I tohoto usnesení částkou 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, je-li nouzové ubytování poskytováno v bytě právnické osoby (platí i pro obce a města). V jednom takovém bytě lze zohlednit nejvýše 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc,
 • uvedené částky jsou včetně DPH.

Liberecký kraj nezasmluvňuje

 • ubytování v obydlí fyzické osoby se pro účely tohoto usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování je řešen přes úřady práce, nikoliv smlouvou s Libereckým krajem,

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/solidarni_prispevek_A4.pdf

 • dále objekty provozované státními institucemi, např. DUKLA LIBEREC (Ministerstvo obrany), Česká geologická služba (vládní instituce). Tyto subjekty zasmluvňuje ministerstvo vnitra.

 

2. Vyúčtování

Formulář s vyúčtováním a fakturu lze zasílat dohromady, a to vždy do 5. dne kalendářního měsíce na e-mail majetek@kraj-lbc.cz (nemusí být striktně postupováno dle článku III. odst. 3. a 4. smlouvy, kde je uvedeno

 • „Ubytovatel vždy k 5. dni následujícího kalendářního měsíce zašle objednateli formou vyúčtování dle přílohy č. 2 této smlouvy informaci o počtu osob ubytovaných v předcházejícím období…“  
 • „Na základě této informace objednatel potvrdí plnění dle této Smlouvy či vyzve ubytovatele k doplnění. Po akceptaci vyúčtování je ubytovatel oprávněn vystavit fakturu“).

NUTNO zdůraznit řádné vyplnění Vyúčtování ubytování (příloha č. 2), která je k dispozici níže (na rozsahu dat se nic nemění). Zejména se to týká „prvních“ smluv, kde vyúčtování bylo uvedeno ve wordu, a které neobsahovalo celkový počet osob a celkový počet nocí.

 

3. Další informace

Ubytovatel je povinen evidovat veškeré nově příchozí a současně provádět změnu při „od ubytování“ konkrétních osob v systému HUMPO. Přístupy do tohoto systému získá na HZS LK.

Souběžně je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, povinen každý ubytovatel, který poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizincům dodržovat povinnosti uvedené v §99 – §102 zákona, a to zejména viz níže a nahlásit je též do systému Policie České republiky UbyPort (https://www.policie.cz/clanek/co-to-je-ubyport.aspx)

Oznámení ubytování

 1.  Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování; oznámení učiní útvaru policie.
 2.  Povinnost oznámit ubytování lze splnit
  1.  předložením přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b),
  2.  předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b), nebo
  3.  prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.
 3.  Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu uvedeného v odstavci 2 písm. c), je-li takový přístup zřízen a funkční.
 4.  Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel neoznamuje ubytování cizince způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a), uschová ubytovatel přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince.

 

Ujasnění problematiky „kapacity“ - ubytovatel garantuje kapacitu, tzn. počet volných lůžek vždy na celý započatý měsíc (např. celý březen), pokud kapacitu zvyšuje nebo snižuje, tak dle čl. III odst. 11 rámcové smlouvy „Ubytovatel je povinen oznámit objednateli zvýšení kapacity ubytování neprodleně a snížení nejpozději do posledního dne v měsíci s účinností od prvního dne měsíce následujícího. Oznámení ve změně kapacity se činí mailem na adresu: ukrajina@hzslk.cz, pokud nesdělí-li objednatel jiný způsob“.

Tuto kapacitu Liberecký kraj jako objednavatel ubytování nemusí využít, a tudíž na ni neposkytne žádné finanční prostředky, proplácí pouze ubytované, nahlášené v systému HUMPO (v praxi to znamená, že pokud ubytovatel garantuje celý objekt pro ubytování uprchlíků, nemůže obsazovat tuto garantovanou kapacitu nikým jiným, Liberecký kraj ji však nemusí využít, objekt tak zůstane prázdný a podnikatel od Libereckého kraje nedostane žádné finanční prostředky. V případě dotazů o této skutečnosti takto informujte).

 

Smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2022 (není-li ve smlouvě uvedeno jinak) - každá ze smluvních stran je oprávněna ji kdykoli i bez důvodu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 14 dní a počne běžet okamžikem prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně (v případě, že Smlouvu vypovídá objednatel doručením výpovědi ubytovateli, v případě že Smlouvu vypovídá ubytovatel doručením výpovědi objednateli).

Ubytovatelé by měli informovat ubytované osoby ukrajinské národnosti, že v případě svévolného „od ubytování“ (tj. z jejich strany) ztrácejí nárok na další bezúplatné ubytování (např. v jiném zařízení). Toto svévolné opuštění přiděleného ubytování je nutno ze strany ubytovatele zapsat do systému HUMPO do poznámky k dané osobě.

Dále pokud se vyskytne „problematické (neakceptovatelné) chování“ (např. úmyslné ničení majetku, ohrožování jiných osob, atd.) u ubytovaných existuje institut vykázání – je nutno přivolat vždy státní Policii ČR, od ubytovat osoby a tuto skutečnost opět zapsat do poznámky v systému HUMPO – opět tyto osoby ztrácí nárok na další bezúplatné ubytování.

Další informace: https://ukrajina.kraj-lbc.cz/informace-pro-ubytovatele

nebo e-mail majetek@kraj-lbc.cz či na telefonu 770 138 756 v době (pondělí až pátek od 8.00 do 17.00).

Mgr. Eva Říhová
odborný zaměstnanec pro externí komunikaci
eva.rihova@kraj-lbc.cz