Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj hodlá nadále podporovat třídění komunálního odpadu

Kraj hodlá nadále podporovat třídění komunálního odpadu

[30094|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/odpady_23bf30fe68.jpg]

18. 02. 2009
[id:7546|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada Libereckého kraje na svém zasedání schválila dodatek k dohodě o spolupráci při řešení pilotního projektu mezi Libereckým krajem a EKO-KOM a.s., ve kterém jde  o pokračování ve spolupráci při řešení intenzifikace odděleného sběru  a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Libereckého kraje v roce 2009. Společnost EKO-KOM vyčlení v roce 2009 pro zajištění projektu 3 000 000 Kč bez DPH. Kraj vyčlení 800 000 Kč,  včetně DPH.

„Mimo jiné se za tyto peníze nakoupí  nejméně 170 kontejnerů na oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů,“ uvedl Jaroslav Podzimek, člen rady LK pověřený vedením  resortu životního porstředí a zemědělství.

Předmětem smlouvy mezi akciovou společností EKO-KOM a Libereckým krajem je vymezení spolupráce, jejich vzájemných práv a povinností při řešení a plnění cílů pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“, kde Liberecký kraj bude zajišťovat roli koordinátora tohoto projektu.

„Jedná se o pokračování ve spolupráci, která byla zahájena již v březnu roku 2004 uzavřením Smlouvy o spolupráci při řešení problematiky realizace plánu odpadového hospodářství v otázce odděleného sběru mezi oběma právními subjekty. Za dobu spolupráce bylo v rámci projektu nainstalováno do obcí vybraných firmou EKO-KOM a.s. celkem 1625 sběrných nádob na tříděný odpad (572 kusů na plast, 476 ks na papír, 343 ks na směsné sklo a 214 ks na sklo bílé) v přibližné hodnotě 9.600.000 Kč. Instalace nádob bude pokračovat nadále i v roce 2009 dle závěrů z analýzy o potřebách jednotlivých obcí,“ uvedl Jaroslav Podzimek.

V minulosti podle něj proběhlo několik úspěšných aktivit zaměřených na třídění odpadů ze strany veřejnosti (Barevné dny – zábavné akce zaměřená na výchovu dětí a dospělých ke třídění odpadů, soutěže na regionálních rádiích, exkurze pro žáky ZŠ a zájemce z řad samosprávy na vybraná dotříďovací a zpracovatelská zařízení v LK a podobně.

Mediální kampaň a osvětová kampaň na třídění odpadů ze strany veřejnosti probíhá celoročně, je spojena s celorepublikovou kampaní společnosti EKO-KOM a.s. V rámci kampaně byly mj. do domácností Libereckého kraje distribuovány informační a vzdělávací materiály (např. Příručka moderního člověka, která byla zpracována jako kalendář pro rok 2007, informační tiskovina spojená s SMS soutěží, aj.)

„Cílem projektu je ověřit různé možnosti a postupy vedoucí ke zvýšení míry odděleného sběru, využití a recyklace komunálních odpadů včetně obalů. Tyto zkušenosti bude následně možné aplikovat na území celého kraje. Předpokladem projektu je úzká spolupráce s městy a obcemi na území kraje. Do projektu jsou integrovány svozové firmy, provozovatelé dotříďovacích linek a zpracovatelé odpadů v celé oblasti našeho kraje,“ vypočítal radní.

Pilotní projekt

Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Libereckého kraje

Předpokládaný rozsah prací v roce 2009

1.         Realizace informační kampaně k zapojení obcí a oprávněných osob do systému třídění a využívání komunálních odpadů, včetně školení samosprávy a realizace školního programu.

Příprava informační kampaně bude obsahovat:

o          vypracování komunikační strategie zaměřené na prosazení cílů POH a AOS EKO-KOM a. s.v oblasti nakládání s komunálními a obalovými odpady, včetně vymezení komunikačních cílů s ohledem na aktuální situaci v oblasti nakládání s odpady,

o          výběr a charakteristika cílových skupin,

o          stanovení konkrétních forem komunikace pro jednotlivé cílové skupiny,

o          návrh informační kampaně pro období 2009-2010.

o          realizace kroků navržených pro rok 2008,

o          realizace školení samospráv, seznámení samospráv s novinkami v odpadovém hospodářství, optimalizace sběrných systémů,

o          realizace školního programu pro vybrané školy Libereckého kraje v návaznosti na činnosti prováděné v roce 2008.

Řídící výbor projektu se usnesl, že v zájmu zachování kontinuity informační kampaně v roce 2009 bude informační kampaň realizovat stávající realizátor – ENVICON s.r.o.. S realizátorem informační kampaně uzavře Společnost samostatnou smlouvu o dílo.

2.         Nákup a rozmístění sběrových nádob pro zahuštění sběrné sítě využitelných složek komunálních odpadů na území kraje

Bude proveden nákup nejméně 170 kontejnerů na oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Společnost zajistí distribuci kontejnerů obcím a  při výběru nádob zohlední potřeby obcí v kraji na ověření možnosti odděleného sběru bílého a barevného skla, podporu sběru směsných plastů a papíru  a optimalizace sběrných systémů v obcích s ohledem na standardně používanou techniku při obsluze kontejnerů. Seznam obcí bude schválen řídícím výborem a bude připraven na základě analýzy stavu sběrné sítě, podle výsledků systému EKO-KOM a doplňkového terénního šetření. Obce, které budou příjemcem kontejnerů, musí být zapojené v systému EKO-KOM.

Časový harmonogram prací pro rok 2009

V roce 2009 budou provedeny tyto hlavní práce: 

-          příprava a realizace informační a vzdělávací kampaně v oblasti OH pro obyvatelstvo s datem zahájení kampaně 1. 4. 2009;

-          realizace školení samospráv podle územní příslušnosti, jako součást informační kampaně do 30. 11. 2009;

-          realizace školního programu jako součásti informační kampaně nejméně do 30. 6. 2009;

-          nákup a rozmístění nádob do 30. 9. 2009;

Postup prací v následujících letech bude stanoven na základě výsledků pilotního projektu za rok 2009 a požadavků vyplývajících z realizačního projektu, který je součástí výstupů z r. 2006.

Financování v roce 2009

V roce 2009 bude projekt financovat společnost EKO-KOM, a.s. částkou ve výši 3 000 000 Kč. Částka je uvedena bez DPH. Liberecký kraj bude projekt financovat v r. 2009 částkou 800.000 Kč Částka je uvedena včetně DPH.

Podíl EKO-KOM, a.s.         

Příprava a realizace informační kampaně *       1 200 000 Kč + DPH

Školní program jako součást informační kampaně *     150 000,-Kč + DPH

Školení samospráv jako součást informační kampaně *           150 000,-Kč + DPH

Sběrové nádoby (nákup + instalace) **           1 500 000,-Kč + DPH 

Celkem EKO-KOM, a.s.      3 000 000,-Kč + DPH

            Podíl Liberecký kraj

Realizace vybraných projektů pro informování obyvatel (Liberecký kraj)         800000,-Kč včetně DPH.

Celkem Liberecký kraj        800 000,-Kč včetně DPH

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302