Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj začne připravovat studii protipovodňových opatření na Lužické Nise

07. 11. 2016

Liberecký kraj uspěl se žádostí do Operačního programu Životní prostředí a začne připravovat studii protipovodňových opatření pro část povodí Lužické Nisy. Vypracování studie bude probíhat v následujících 2 letech. Celkové náklady projektu jsou předpokládané ve výši 4.676.110 Kč, přičemž z Operačního programu Životní prostředí obdrží Liberecký kraj dotaci ve výši 85 %.

O poskytnutí dotace kraj požádal v květnu tohoto roku. „Žádost byla schválena a nyní kraj zahajuje realizaci projektu, jehož smyslem je vyhodnotit odtokové poměry v povodí Lužické Nisy na území kraje a navrhnout komplexní protipovodňová opatření celého řešeného území,“ říká Vít Příkaský, radní pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Součástí studie bude návrh protipovodňových opatření s odhadnutými náklady a vyhodnocení jejich potenciální účinnosti. Může jít jak o opatření na vodních tocích a jejich nivách, jako jsou úpravy koryt, stavby retenčních či suchých nádrží nebo poldrů, tak i v ploše povodí. Tedy liniová a plošná protierozní opatření na zemědělské a lesní půdě apod. Studie se zaměří na území od soutoku s Údolským potokem až po státní hranice, včetně přítoků. Konkrétně se jedná o území obcí Bílý Kostel nad Nisou, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Zmíněné obce také přispějí Libereckému kraji na spolufinancování projektu.

„Vypracování studie potrvá dva roky, kdy bude nejprve celé území zanalyzováno, poté odborníci vypracují návrhovou část studie a některá vybraná opatření budou rozpracována až do úrovně dokumentace pro územní řízení,“ popsal Vít Příkaský.

Povodí Lužické Nisy je v posledních letech postihováno významnějšími srážkovými úhrny, které způsobují povodňové události. Dosud největší povodeň zasáhla povodí Nisy v roce 2010 a způsobila rozsáhlé škody na majetku a ztrátu lidských životů. Další povodňové události byly například v letech 2002 nebo 2013. V povodí Lužické Nisy není mnoho protipovodňových opatření stavebního charakteru (mimo úprav vodního toku), která by ochránila obyvatelstvo před nepříznivým účinkem povodní.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215