Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Silnice LK jsou transparentní. Ve výroční zprávě zveřejnily všechna data z předchozího účetního období

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 14. 07. 2021 10:27
  • Doprava

Sdílet článek

Hospodaření společnosti Silnice LK za období 2019/2020 skončilo se ztrátou 16.118.000 korun při dosažených výnosech 269.562.000 korun a celkových nákladech 286.680.000 korun. Vyplývá to z aktuální výroční zprávy a řádné účetní uzávěrky.

„Jedná se o hospodářský rok s významně nejhoršími výsledky,“ řekl statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Ztrátu společnost Silnice LK uhradí z nerozděleného zisku hospodaření z minulých let.“

Radě Libereckého kraje včera společnost Silnice LK předložila svoji výroční zprávu za období hospodářského roku od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, která byla řádně projednána a schválena představenstvem a dozorčí radou společnosti Silnice LK a. s. Radní také obdrželi auditovanou řádnou účetní závěrku společnosti za stejné období, podle níž je výsledkem hospodaření ztráta 16.118.000 korun. Tato částka bude hrazena z jiného výsledku hospodaření společnosti Silnice LK v minulých letech.

„Ztráta byla způsobena nízkými tržbami zejména z důvodu nízkých výkonů zimní a běžné letní údržby, mírné zimy a nesprávnou investiční politikou společnosti,“ uvedl předseda představenstva společnosti Silnice LK Petr Správka.

Správná prezentace Výnosů, Nákladů a Výsledku hospodaření období 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020:

(Výnos (+)/Náklad (-)  v tis. Kč (CZK)

Výkaz zisku a ztráty – původní data v již dříve zveřejněných Výkazech zisku a ztráty (Účetních závěrkách)

Původní data v uzavíraném účetním období

 

1. 10. 2016-30. 9. 2017

1. 10. 2017-30. 9. 2018

1. 10. 2018-30. 9. 2019

1. 10. 2019-
30. 
9. 2020

Výnosy CELKEM

292.245

276.424

304.072

269.719

Náklady CELKEM

285.211

274.414

301.611

279.703

Výsledek hospodaření po zdanění

7.034

2.010

2.461

-9.984

 

(Výnos (+)/Náklad (-) v tis. Kč (CZK)

Výkaz zisku a ztráty - po opravě účetních dat již dříve zveřejněných ve Výkazu zisku a ztráty (Účetních závěrkách)

Opravená data v uzavíraném účetním období

 

1. 10. 2016-30. 9. 2017

1. 10. 2017-30. 9. 2018

1. 10. 2018-30. 9. 2019

1. 10. 2019-30. 9. 2020

Výnosy CELKEM

273.376

260.846

297.342

269.562

Náklady CELKEM

257.022

254.262

301.214

285.680

Výsledek hospodaření po zdanění

16.354

6.584

-3.872

-16.118

 

 

(Výnos (+)/Náklad (-) v tis. Kč (CZK)

Výkaz zisku a ztráty - Rozdíly: původní data a data po provedených účetních opravách v tis. Kč (CZK)

Rozdíly

1. 10. 2016-30. 9. 2017

1. 10. 2017-30. 9. 2018

1. 10. 2018-30. 9. 2019

1. 10. 2019-30. 9. 2020

Výnosy CELKEM

-18.869

-15.578

-6.730

-157

Náklady CELKEM

-28.189

-20.152

-397

5.977

Výsledek hospodaření po zdanění: Rozdíly

9.320

4.574

-6.333

-6.134

Společnost dosáhla v období 2019/2020 následující výnosy v tis. Kč:

  Výnosy (v tis. Kč)

Celkem 2019/2020

Celkem 2018/2019

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

259.459

284.901

z toho: tržby za údržbu silnic I. třídy

22.167

24.646

tržby za údržbu silnic II. a III. třídy – běžná údržba

158.807

142.665

tržby za údržbu silnic II. a III. třídy – zimní údržba

71.575

105.351

tržby z pronájmů

440

741

ostatní tržby z prodeje služeb

6.470

11.498

Tržby z prodeje zboží

6.640

6.148

Ostatní provozní výnosy

3.461

6.225

z toho: tržby z prodeje dlouhodobého majetku

708

838

tržby z prodeje materiálu

777

3.211

smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

0

jiné provozní výnosy

1.976

2.176

z toho: náhrady škod od pojišťoven, právnických a fyzických osob

900

1.216

prodej dřeva, kovového odpadu

10

27

inventarizační přebytek

146

149

výnosy z přefakturace telefonů, PHM, mezd

893

793

ostatní drobné provozní výnosy

35

1

bonusy a drobné provozní výnosy

-9

-10

Úroky z běžného účtu a termínovaných vkladů

0

12

Kurzové zisky

2

56

Celkem (v tis. Kč)

269.562

297.342

Struktura ročních Nákladů společnosti v tis. Kč:

Náklady v tis. Kč

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Spotřeba materiálu a energie

66.652

84.566

76.176

96.769

76.752

Náklady na služby

52.057

38.797

39.721

43.885

42.789

Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

343

-1.409

1.523

658

Aktivace vlastních výkonů

0

-3.412

-2.834

-3.827

-2.056

Mzdové náklady

59.136

64.978

71.515

76.263

76.443

Odměny členům orgánů společnosti

3.215

3.396

3.538

3.449

3.405

Náklady na soc. a zdravotního pojištění

21.121

23.200

25.630

27.519

27.487

Sociální náklady

2.037

2.227

2.276

2.006

1.963

Daně a poplatky

1.464

1.467

1.351

1.487

1.527

Odpisy dlouhodobého majetku

31.228

35.103

36.252

39.960

46.631

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.116

1 460

0

341

4

Prodaný materiál

701

2.881

5.356

8.637

6.879

Změna stavu rezerv a opravných položek

6.454

-922

-6 307

19

-94

Ostatní provozní náklady

3.227

2.780

2.749

2.902

3.006

Nákladové úroky

0

0

0

0

65

Ostatní finanční náklady

89

158

248

281

221

Daň z příjmu (splatná/odložená)

0

0

0

0

0

NÁKLADY celkem (v tis. Kč)

249.497

257.022

254.262

301.214

285.680

„Jsem rád, že jsou nám prezentovány pravdivé a ověřené informace o tom, jak si společnost Silnice LK opravdu vede,“ doplnil Jan Sviták.

Akciová společnost Silnice LK a. s. byla založena Libereckým krajem, jediným akcionářem, v srpnu roku 2011. Celková výše základního kapitálu k 30. 9. 2020 činí 267.000.000 korun. Hlavním předmětem činnosti je zimní a běžná údržba silnic. Liberecký kraj v srpnu minulého roku odvolal dva členy představenstva, jmenoval dva nové a zveřejnil auditní zprávy. Podle nich docházelo například ke zkreslování účetních dat a účetních závěrek, k nákupu techniky v rozporu s platnou legislativou či k závažným nedostatkům v evidenci majetku.

„Účetní závěrkou a výroční zprávou hospodářského roku 2019–2020 úspěšně skončila kapitola nesrovnalostí v účetnictví společnosti s nákupem a hospodařením s majetkem a vykazováním nesprávných hospodářských výsledků společnosti Silnice LK. Za deset měsíců prošla společnost do značné míry úspěšnou restrukturalizací, což přineslo její rekordní výkony v běžné letní údržbě i úspěšné etablování stavebně technického úseku na údržbu a opravy mostů a propustků v majetku Libereckého kraje. Na základě zlepšených výkonů firma vykazuje stabilní kladný průběžný hospodářský výsledek, který umožňuje její další rozvoj. Všechny tyto skutečnosti jsou potvrzením správnosti politického rozhodnutí a provedené výměny představenstva v srpnu roku 2020,“ uzavřel Sviták.

Youtube video

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky