Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Soutěž o využití bývalého vojenského prostoru Ralsko se blíží k vyhlášení

Soutěž o využití bývalého vojenského prostoru Ralsko se blíží k vyhlášení

[30633|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/ralsko_8c98f4ced9.jpg]

12. 03. 2009
[id:7662|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje vzala na vědomí informace o průběhu a výsledcích soutěže na záměr využití bývalého vojenského letiště Ralsko.

„Cílem soutěže bylo vyhledat reálný a vhodný záměr či záměry, které by se v daném území daly zrealizovat, byly by pro území co nejvíce přínosné, a měly podporu Libereckého kraje a města Ralsko,“ uvedl náměstek hejtmana Vít Příkaský.

V řádném termínu se do soutěže přihlásilo 14 subjektů. Hodnotící komise posuzovala především následující informace, které byly zveřejněny v rámci vyhlášení soutěže:

-          Přínos projektu z hlediska využití co největšího území Letiště Ralsko nebo nejlépe celého území Letiště Ralsko.

-          Přínos projektu z hlediska diverzifikace pracovních míst v regionu, především snížení závislosti na automobilovém průmyslu.

-          Předpokládaný odhad počtu nově vytvořených pracovních míst.

-          Předpokládaný odhad výše investice.

-          Vliv projektu na životní prostředí.

-          Vliv projektu na atraktivitu území pro případné další investory.

-          Vliv projektu na sociální stabilitu místní populace.

-          Předpokládaná délka využití území pro plánované aktivity projektu.

-          Vliv projektu na cestovní ruch.

-          Přínos nositele projektu k řešení ekologických problémů a dalšího rozvoje území.

-          Případné doplňkové aktivity projektu a/nebo nositele projektu při řešení dalšího rozvoje území.

-          Využití současných „betonových ploch a leteckých úlů“.

-          Celkový přínos (ekonomický, sociální, environmentální) pro dané území.

-          Nabídková cena za pronájem nebo prodej území.

Hodnotící komise navrhla radě kraje zvážit udělení ocenění třem nejlepším záměrům a zároveň udělení zvláštního ocenění firmě Praxidike a.s. za předložení zajímavého záměru, který se však svým zaměřením neshodoval s názorem komise na věcné zaměření budoucího využití letiště Ralsko.

Návrh finanční odměny formou daru a to firmě:

 

Green Energy 3000 s.r.o.         30 000,- Kč

Juwi s.r.o.                                30 000,- Kč

Investorsko inženýrská a.s.      30 000,- Kč

Praxidike a.s.                           10 000,- Kč

 

“V současné době probíhá zpracování zoologického posudku, zda případná výstavba fotovoltaické elektrárny nebude mít negativní dopad na místní faunu, především ptactvo. V případě, že tento posudek nebude zamítavý, navrhuje odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ve spolupráci s odborem investic a správy nemovitého majetku, právním odborem a odborem životního prostředí a zemědělství, vyhlásit „Záměr“ prodeje a pronájmu majetku kraje a postupovat v režimu majetkoprávní operace,“ uvedl náměstek hejtmana Vít Příkaský, pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova LK s tím, že v rámci podmínek „Záměru“ doporučuje Rada LK  respektovat podmínky navržené hodnotící komisí a to především hledáním odpovědí a shody na následující otázky:

  1. Otázka prodeje vs. pronájmu.
  2. Otázka minimální ceny za roční pronájem (prodej).
  3. Otázka minimálního finančního přínosu pro kraj ze zisku z provozování FVE.
  4. Otázka minimálního počtu nově vytvořených pracovních míst.
  5. Otázka způsobu využití území.
  6. Otázka zachování provozu ultralightů.
  7. Otázka zachování činnosti místních nájemců a podnikatelů.
  8. Otázka budoucnosti tzv. „průmyslové spojky“ a železniční vlečky.
  9. Otázka sídla firmy.
  10. Otázka řešení majetkoprávního vypořádání se společností Ralsko Vivo.
  11. Otázka záruk ze strany kraje.
  12. Otázka firem působících v území.
  13. Otázka minimální výše samotné investice.
  14. Otázka zapojení místních firem a obyvatel do výstavby a následného provozu.
  15. Otázka řešení starých ekologických zátěží.
  16. Otázka ochrany ŽP.
  17. Otázka likvidace černých skládek.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302