Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výzva k předkládání žádostí do Programu obnovy venkova pro rok 2012

26. 03. 2012
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2012. Na investiční či neinvestiční projekty malých obcí do 2000 obyvatel či svazků obcí na území kraje je v rozpočtu programu pro tuto výzvu připraveno k rozdělení 10 mil. Kč.
 
Obce Libereckého kraje do 2000 obyvatel mohou požádat o podporu na následující opatření:
·        Dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
·        Dotační titul 2 – Komplexní úprava návsí, náměstí
·        Dotační titul 3 – Obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady
·        Dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků,
                             zálivů autobusové dopravy, parkovišť
·        Dotační titul 8 – Dotace na úroky z úvěru
 
Svazky obcí působící na území kraje mohou předkládat žádosti do dvou následujících dotačních titulů:
·        Dotační titul 6 – Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy venkova
·        Dotační titul 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů
 
Maximální výše dotace je stanovena podmínkami programu jednotlivě pro každou oblast podpory, nejmenší obce mohou získat podporu až do výše 80 % způsobilých výdajů, maximálně však 500 tis. Kč (dle velikosti obce a charakteru dotace – investiční či neinvestiční záměr). Dotaci z Programu obnovy venkova není možné poskytnout, pokud projekt tématicky přísluší jinému grantovému programu či fondu Libereckého kraje nebo je financován z jakéhokoli jiného dotačního zdroje.
 
Žádosti budou přijímány odborem regionálního rozvoje a evropských projektů do 27. 4. 2012 do 14.00 hod.
 
Podmínky pro předkládání žádostí a veškeré další informace naleznete na webových stránkách kraje pod následujícím odkazem http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3741/rok-2012/17-program-obnovy-venkova-vyzva-do-2742012.
 
Kontaktní osobou, u které můžete získat bližší informace k jednotlivým dotačním titulům Programu obnovy venkova a konzultovat své žádosti je Ing. Pavla Čechlovská, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (14. patro, kancelář č. 1418, tel. 485 226 323, e-mail: pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz).

Ing. Čechlovská Pavla
pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226323