Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Povodňový plán
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
 • Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy
 • Posouzení ekonomické efektivity velkých protipovodňových opatření v sídlech Hrádek n. N., Chotyně, Chrastava a Bílý Kostel n. N
 • Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
 • Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe
 • Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry
 • Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2021 – 2030
 • Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 2021 – 2027
 • Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025
 • Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny 2021+
Odbor zdravotnictví
 • Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji v období 2016–2022
 • Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel Libereckého kraje
 • Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2014-2020
 • Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zdravotnických zařízeních Libereckého kraje
Odbor sociálních věcí
 • Plán pro vyhledávání náhradních rodičů 2018 – 2022
 • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021 - 2024
 • Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+
 • Plán protidrogové politiky pro období 2019 – 2022
 • Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019 – 2023
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období let 2021 – 2023
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji
 • Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje na léta 2021-2027
 • Křišťálové údolí – strategický plán 2020 – 2030
 • Komunikační strategie a mediální plán pro rok 2022
 • Akční plán 2022
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
 • Krajské koncepční dokumenty
 • Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027
 • Strategie rozvoje Libereckého kraje
 • Program rozvoje Libereckého kraje
 • Regionální surovinová politika
 • Chytřejší kraj pro Liberecký kraj
 • Regionální akční plán
 • Regionální stálá konference
 • Strategie inteligentní specializace (RIS3)
 • Regionální inovační strategie Libereckého kraje
 • Akční plány protihlukových opatření
 • Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí
 • Udržitelný rozvoj
 • Archiv starších dokumentů a agend
Odbor investic a správy majetku
 • Územní energetická koncepce LK
Odbor dopravní obslužnosti
 • Plán dopravní obslužnosti území pro období 2019-2023
 • Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)
Odbor silničního hospodářství
 • Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)
 • Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraje pro období 2021+
 • Aktuální strategická síť cyklodopravy v LK
Odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
 • Územně analytické podklady Libereckého kraje
 • Územní studie (aktuálně Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory a Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018-2021
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024
 • Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2019-2020, za školní rok 2020-2021
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. (KAP LK II.)
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky