Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Archiv aktualit

20. 12. 2017
Odbor prevence kriminality ministerstva vnitra vyhlásil Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018.

Žádosti o dotaci lze odevzdat do 15. února 2018.

POZOR! Nově se žádost včetně všech povinných příloh odevzdává na ministerstvo vnitra prostřednictvím datové schránky na formuláři vygenerovaném z webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf .

Informace, metodická doporučení i povinné přílohy naleznete na stránkách ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2018-vc-podpory-projektu-bezpecnostni-dobrovolnik.aspx​ .

14. 12. 2017

Dne 12. prosince 2017 se na krajském úřadě uskutečnila metodická porada pro zaměstnance obcí zabývajícími se agendou prevence kriminality.

 

Prezentace z porady zde:

2018-Podávání žádostí o dotaci 2018.ppt

2018-Podávání žádostí o dotaci 2018-databáze ISPROFIN.ppt

2018-Příručka Ovládání online formuláře RISPF-MV-Program PK-12_2017.docx

25. 05. 2017

Dne 7. června 2017 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskuteční seminář „Spotřebitelské praktikum“, který je určen pracovníkům věnujícím se prevencí kriminality páchané na seniorech a dalším, kteří mají o dané téma zájem. Konkrétní témata naleznete v pozvánce zde: POZVÁNKA

Vzhledem k omezené kapacitě sálu nezapomeňte potvrdit svou účast. Účast je bezplatná.

25. 05. 2017

Metodická příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami:

Dne 22. května 2017 schválila Vláda ČR „Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami“.  Metodika popisuje možnosti samospráv, jak problematickému stavu na území obce předejít nebo jak tento stav napravit. Řeší čtyři oblasti: ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti, poskytování ubytování pro pracovníky průmyslových zón, poskytování zdravotní péče a průmyslové zóny z pohledu územního plánování. Obsahuje tak například základní informace o konkrétních preventivních programech Ministerstva vnitra, popisuje možnosti obce zřídit obecní policii a její pravomoci v oblasti silničního provozu a ochrany veřejného pořádku. Dále také popisuje právní rámec kontroly zahraničních pracovníků a ubytoven.

http://www.mvcr.cz/clanek/problemy-obcim-pomuze-resit-nova-prirucka.aspx.

Soubor ke stažení: Metodická příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

12. 12. 2016

Výkladové stanovisko MV k podmínkám pro pobytové akce pro děti. Celý dokument ke stažení zde

25. 11. 2016

Dne 24. listopadu 2016 vyhlásilo ministerstvo vnitra Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017. Bližší informace k dotačnímu řízení naleznete na stránce http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality​.

14. 10. 2016

Závazné pokyny pro obce – realizátory preventivního projektu MV ČR

„Asistent prevence kriminality“

Ministerstvo vnitra ČR – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality je od roku 2009 zpracovatelem, metodickým garantem a poskytovatelem finančních dotací velmi úspěšného preventivního projektu „Asistent prevence kriminality“ (dále jen APK). Každoroční nárůst žádostí o podporu a stoupající počet podpořených projektů klade zvýšené nároky na naplňování základních, transparentních a dostupných metodických standardů, které jsou stanoveny pro všechny jeho realizátory.

Na základě konkrétních poznatků z kontrolní činnosti, ohlasů odborné i laické veřejnosti, televizních, rozhlasových zpravodajství, článků v tisku a dostupných informací; k zamezení nedorozumění jsou i nadále závazné tyto pokyny:

 1. Základním dokumentem pro realizaci projektu APK je schválená „Metodika výběru, přípravy a činnosti asistentů prevence kriminality“ (dále jen „Metodika“) blíže viz http://www.mvcr.cz/clanek/metodika-vyberu-pripravy-a-cinnosti-asistentu-prevence-kriminality.aspx​

 2. APK je zaměstnancem samosprávy - obce zařazeným k obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění;

 3. Všechny pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem (obec) a zaměstnancem (APK) jsou řešeny v souladu se Zákoníkem práce v platném znění;

 4. APK není terénním sociálním pracovníkem, nebo strážníkem;

 5. APK aktivně působí především v oblasti prevence kriminality; zajišťování veřejného pořádku, zvyšování pocitu bezpečí občanů a spolu s obecní policií přispívá k ochraně a bezpečnosti občanů a majetku v obci;

 6. APK není úřední osobou ve smyslu § 127 Trestního zákoníku v platném znění, není vybaven donucovacími prostředky a nejsou na něj delegována žádná zvláštní oprávnění;

 7. Za specifikaci pracovních povinností a kontrolu jejich dodržování je odpovědna obec v souladu se základními ustanoveními, uvedenými v Metodice – bez rozdílu toho, kdo je donátorem jeho mzdy (viz např. státní účelové dotace z Programu prevence kriminality; finanční prostředky z fondů EU; finanční prostředky z úřadů práce apod.);

 8. Základním standardem pracovní pozice APK je Národní soustava povolání (blíže viz ID: 102691);

 9. Obsah, rozsah i forma systému vzdělávání, specifikovaná v základní Metodice je závazná pro všechny žadatele o podporu projektů;

 10. Je nepřípustné název APK zneužívat k jiné pracovní činnosti, než je uvedeno, nebo zaměňovat za „Dohledovou službu,“ „Asistenty městské policie,“ „Hlídací službu,“ „Ochranku“ apod.;

 11. Název APK včetně veškerých pomůcek, nosičů a zvukových záznamů, tak jako i výstroje a veškerých aktivit souvisejících s činností APK (včetně oblasti výchovy, vzdělávání, organizování a vedení seminářů, školení nebo konferencí) je chráněný ochrannou známkou vlastněnou MV ČR;

 

Tato pravidla jsou platná pro všechny formy realizace projektu APK – tj. jak finančně z Programu prevence kriminality, z dotací úřadů práce, z projektů dotovaných z finančních prostředků EU, apod., ale i v případech, kdy APK pod tímto názvem financují obce pouze z vlastního rozpočtu.

V případě jakýchkoliv dotazů k činnosti APK je i nadále platný kontakt na gestora projektu APK: JUDr. Tomáš Koníček tomas.konicek@mvcr.cz

Věříme, že tímto připomenutím, již jinak platných pravidel a standardů dojde, k vyjasnění některých nedorozumění, která se v poslední době v oblasti realizace nejúspěšnějšího projektu APK objevovala v praktické realizaci projektu APK. Příslušná jednání k nápravě tohoto stavu (obsah smluv mezi obcí a příslušným úřadem práce) povedeme i s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR.

Pro další zlepšení aplikace preventivního projektu APK přímo v terénu v obcích předběžně připravujeme realizaci pracovního semináře v Praze ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, Asociací měst a obcí ČR a s Agenturou pro sociální začleňování.

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, září 2016

Soubor ke stažení: Závazné pokyny pro obce – realizátory preventivního projektu „Asistent prevence kriminality“

01. 09. 2016

1. 9. 2016 vstoupila v platnost norma k problematice bezpečí ve školách - nová technická norma ČSN 73 44 00 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-standard-k-ochrane-jednoho-z-mekkych-cilu.aspx​ 

05. 08. 2016

Od 5. 8. 2016 byla na Policejním prezidiu spuštěna nepřetržitě fungující hotline určená provozovatelům a vlastníkům měkkých cílů. Telefonní číslo linky je 800 255 255. Linka je určena vlastníkům a provozovatelům měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob s nízkou či žádnou mírou zabezpečení, a organizátorům velkých sportovních, kulturních či jiných akcí. Linka je metodického charakteru, pokud jste v bezprostředním ohrožení, volejte linku 158.

http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx​ 

01. 02. 2016

29. ledna 2016 vyhlásilo ministerstvo vnitra Program prevence kriminality 2016. Bližší informace k dotačnímu řízení naleznete na stránce Prevence kriminality 2016.

03. 11. 2015

„Program prevence kriminality na rok 2016“ vyhlásí ministerstvo vnitra v lednu 2016. O vyhlášení programu budeme všechny obce na území Libereckého kraje informovat. Metodická porada k dotačnímu programu se uskuteční v úterý 5. ledna 2016 od 10.00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje, oddělení krizového řízení (zasedací místnost č. 208a). Na stejném místě proběhnou ve středu 6. ledna 2016 konzultace zpracovaných „Žádostí o dotaci“. V případě zájmu o tuto konzultaci je nutné kontaktovat paní Ehrenbergerovou (linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz, 485 226 204) a domluvit si konkrétní čas.

Prezentace z 5.1.2016

25. 8. 2015

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, pořádá ve spolupráci s ministerstvem vnitra, odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality, pracovní poradu k dotačnímu programu ministerstva vnitra „Program prevence kriminality“.
Zaměření porady: Časté chyby v žádostech
                                       Příklady dobré praxe
                                       Další možnosti financování preventivních projektů

Porada se uskuteční  17. září 2015 od 10.00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje, oddělení krizového řízení (zasedací místnost č. 208a).

 

03.11.2014

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo „Program prevence kriminality na rok 2015“, na který budou poskytovány krajům a obcím státní účelové dotace. Termín pro odevzdání žádostí o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje je do 31. ledna 2015. Podrobný postup zpracování a náležitostí žádosti je popsán v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2015“ a jejich přílohách.

Informace a formuláře k vyhlášenému programu naleznete na webových stánkách ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx

Možnost konzultace:

Linda Ehrenbergerová, linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz, 485 226 204

Mgr. Iva Fürbacherová, iva.furbacherova@mvcr.cz, 974 832 575

07.10.2014

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, pořádá ve spolupráci s ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality, metodickou poradu k dotačnímu programu ministerstva vnitra „Program prevence kriminality 2015“. Dotační řízení bude vyhlášeno koncem října 2014.

Porada se uskuteční  5. listopadu 2014 od 10.00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje, oddělení krizového řízení (zasedací místnost č. 208a).

Prezentace z porady: Zásady 2015 prezentace

Konzultace zpracovaných „Žádostí o dotaci“ se uskuteční na Krajském úřadě Libereckého kraje
dne 7. ledna 2015. V případě zájmu o tuto konzultaci je nutné do 22. prosince 2014 kontaktovat paní Ehrenbergerovou (linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz, 485 226 204) a domluvit si konkrétní čas.

15.05.2014

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo II. kolo Programu prevence kriminality na rok 2014. Dotace jsou určeny pouze na projekty neinvestičního charakteru. Originál „Žádosti o dotaci“, včetně všech povinných příloh, musí být v listinné podobě doručeny na odbor prevence kriminality MV (kopie na krajský úřad) do 16 hodin dne 18. června 2014.

 

Možnost konzultace:

Linda Ehrenbergerová, linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz, 485 226 204

Mgr. Iva Fürbacherová, iva.furbacherova@mvcr.cz, 974 832 575

 

Podrobné informace k II. kolu Programu prevence kriminality včetně všech povinných příloh naleznete zde.

03.11.2014

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo „Program prevence kriminality na rok 2015“, na který budou poskytovány krajům a obcím státní účelové dotace. Termín pro odevzdání žádostí o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje je do 31. ledna 2015. Podrobný postup zpracování a náležitostí žádosti je popsán v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2015“ a jejich přílohách.

Informace a formuláře k vyhlášenému programu naleznete na webových stánkách ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx

Možnost konzultace:

Linda Ehrenbergerová, linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz, 485 226 204

Mgr. Iva Fürbacherová, iva.furbacherova@mvcr.cz, 974 832 575

07.10.2014

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, pořádá ve spolupráci s ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality, metodickou poradu k dotačnímu programu ministerstva vnitra „Program prevence kriminality 2015“. Dotační řízení bude vyhlášeno koncem října 2014.

Porada se uskuteční  5. listopadu 2014 od 10.00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje, oddělení krizového řízení (zasedací místnost č. 208a).

Prezentace z porady: Zásady 2015 prezentace

Konzultace zpracovaných „Žádostí o dotaci“ se uskuteční na Krajském úřadě Libereckého kraje
dne 7. ledna 2015. V případě zájmu o tuto konzultaci je nutné do 22. prosince 2014 kontaktovat paní Ehrenbergerovou (linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz, 485 226 204) a domluvit si konkrétní čas.

15.05.2014

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo II. kolo Programu prevence kriminality na rok 2014. Dotace jsou určeny pouze na projekty neinvestičního charakteru. Originál „Žádosti o dotaci“, včetně všech povinných příloh, musí být v listinné podobě doručeny na odbor prevence kriminality MV (kopie na krajský úřad) do 16 hodin dne 18. června 2014.

 

Možnost konzultace:

Linda Ehrenbergerová, linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz, 485 226 204

Mgr. Iva Fürbacherová, iva.furbacherova@mvcr.cz, 974 832 575

 

Podrobné informace k II. kolu Programu prevence kriminality včetně všech povinných příloh naleznete zde.

09.12.2013

Dne 9. prosince 2013 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskutečnila metodická porada s žadateli o dotaci z Programu prevence kriminality na rok 2014. Porady se za MV ČR účastnil JUDr. Tomáš Koníček a Mgr. Iva Fürbacherová.

Liberecký kraj má na OPK MV ČR nového konzultanta:
Mgr. Iva Fürbacherová
tel.: 974 832 575
e-mail: iva.fürbacherova@mvcr.cz

Podrobné informace a formuláře naleznete na níže uvedeném odkazu

https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx

Zásady 2014 prezentace

02.12.2013

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2014

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil I. kolo dotačního řízení Programu prevence kriminality na rok 2014, na který jsou poskytovány krajům a obcím státní účelové dotace. Podmínky pro poskytnutí dotace naleznete v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014“.

Podrobnější informace k vyhlášenému programu naleznete na webových stánkách MV ČR

https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx

24.06.2013

Ve dnech 17. až 20. června 2013 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnil interaktivní seminář „Vzdělávání vybraných strážníků a policistů vykonávajících službu v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje“, který zorganizovalo oddělení krizového řízení odboru kanceláře hejtmana. Odborným garantem projektu byl JUDr. Tomáš Koníček a facilitátorem Dr. Zdeněk Pankrác. Tato odborná profesní příprava pro strážníky a policisty mohla být realizována i díky dotaci z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, o kterou Liberecký kraj žádal v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013.

Cílem projektu bylo seznámit účastníky se zásadami prevence kriminality, způsoby zvládaní sociálně rizikových jevů a posílení jejich osobnostní profesní kvality. Do projektu se zapojila městská policie Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Nový Bor a Tanvald a také policisté z obvodních oddělení PČR Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Mimoň, Mšeno, Stráž pod Ralskem, Tanvald a Železný Brod.  Z výstupů projektu i jeho zhodnocení samotnými účastníky je patrné, že projekt byl pro většinu účastníků přínosem a uvítají další návazné vzdělávání.

interaktivní seminář interaktivní seminář
interaktivní seminář interaktivní seminář

10.05.2013

Dne 7. května 2013 schválil ministr vnitra návrh Republikového výboru pro prevenci kriminality na vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality 2013

Podrobné informace naleznete zde.

28.03.2013

Dne 28. března 2013 schválil Republikový výbor pro prevenci kriminality návrhy Hodnotící komise o podpořených a nepodpořených projektech Programu prevence kriminality na rok 2013.

Dotace Programu prevence kriminality 2013

04.02.2013

OPK MV vydalo dne 31. 1. 2013 Dodatek č. 1. k „Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013“ přijatým dne 29.11.2012.

Dodatek č. 1 k Zásadám 2013 

12.12.2012

Na Krajském úřadě Libereckého kraje se dne 12. prosince 2012 uskutečnila metodická porada k Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2013.

Podrobné informace a formuláře naleznete zde.

Prezentace - Metodická porada PK

POZOR ZMĚNA k lepšímu (změna se dotkne „Zásad“ str. 2, čl.3) Poslanecká sněmovna schválila na konci prosince novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která se dotkla i § 12, ze kterého byly z oblasti výdajů na financování programů vypuštěny výdaje na opravy a údržbu a veškerý drobný dlouhodobý majetek. Což znamená, že investice budou v roce 2013 stejné jako v roce 2012, tj. u dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000 Kč a u dlouhodobého nehmotného nad 60 000 Kč. Konec investiční hranice u 3 000 a 7 000 Kč. Jakmile bude novela zákona vyhlášena ve Sbírce zákonů, připraví OPK MV změnu „Zásad“.

Metodická porada PK Metodická porada PK

20.06.2012

Odborný seminář „Situační prevence“

V prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje se uskutečnil dne 20. června 2012 seminář na téma „Situační prevence“. Tento seminář byl pořádán ve spolupráci preventivně informačního oddělení krajského ředitelství policie Libereckého kraje, oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje a odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Několika desítkám posluchačů z řad policistů a strážníků byly představeny nové trendy z oblasti prevence majetkové trestné  činnosti .

Zásady bezpečného chování v bytě a domě, bezpečné bydlení, problematika zabezpečení automobilů – prezentace JUDr. Koníčka

Zásady prevence majetkové kriminality

Zabezpečení a ochrana automobilů

Představení projektu „Bezpečná země“ a představení mechanických zábranných prostředků – prezentace Ing. Fráze a pana Pospíšila

Projekt Bezpečná země

Mechanické zábranné prostředky

Představení projektu Bezpečné bydlení – Bezpečná lokalita v praxi – prezentace Ing. Přikryla 

Situační prevence

Forenzní metoda označování předmětů SelectaDNA – prezentace paní Vaňasové

Označení předmětů

19 18
17 16

18.05.2012

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, pořádal dne 18. května 2012 odborné školení pro strážníky městských a obecních policií, které bylo zaměřeno na témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Přednášejícími byli lektoři projektu E-Bezpečí a Centra PRVoK Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Školení se setkalo s velmi kladným ohlasem a v případě zájmu policií o proškolení dalších strážníků, bude obdobné školení uskutečněno i v roce 2013.

Informace k danému tématu:

2012

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky