Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti oddělení dle organizačního řádu

 Přenesená působnost

Oddělení krizového řízení je současně pracovištěm krizového řízení podle § 14a, odst. 2, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

 1. zajišťuje státní správu podle zákonů č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 Sb.:
  • dle rozhodnutí hejtmana koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou územními správními úřady s krajskou působností, obcemi s rozšířenou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami
  • podílí se dle rozhodnutí hejtmana na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události nebo krizové situaci vzniklé na území kraje, pokud přesahuje území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností, vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje
  • organizuje součinnost mezi dalšími správními úřady a obcemi v kraji
  • zabezpečuje zpracování havarijního plánu kraje
  • zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje
  • technicky a organizačně připravuje a organizuje krizový štáb Libereckého kraje
  • podílí se na zpracování, vedení a upřesňování dokumentace pro možné krizové situace; za účelem přípravy na krizové situace shromažďuje a eviduje potřebné údaje
 2. zajišťuje státní správu podle zákona č. 241/2000 Sb.:
  • v systému hospodářských opatření pro krizové stavy:
   • zpracovává plán nezbytných dodávek kraje s využitím plánů nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností, jejichž zpracování koordinuje
   • zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje
   • zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření
  • za stavu nebezpečí navrhuje hejtmanovi
   • uložení povinností právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám
   • zavedení regulace prodávaného zboží v obchodní síti a regulaci prodeje pohonných hmot
   • přijetí regulačních opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy
   • v rámci své činnosti v krizovém štábu uplatňuje požadavky na věcné prostředky u ÚKŠ s využitím IS Krizkom
 3. zajišťuje státní správu podle zákonů č. 110/1998 Sb., č. 585/2004 Sb., č. 219/1999 Sb. a č. 222/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
  • předkládá příslušnému krajskému vojenskému velitelství nezbytné požadavky na zproštění výkonu mimořádné služby svých zaměstnanců
  • řídí proces obranného plánování, vyhodnocuje objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu na území kraje mohou být napadeny
  • stanovuje a realizuje opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí Ministerstva obrany a další opatření k obraně státu na území kraje
  • plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí Ministerstva obrany
  • rozhoduje o povolání fyzických osob k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu
  • řídí evakuaci obyvatel a zajišťuje jejich nezbytné potřeby
  • na území kraje zabezpečuje podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu
 4. v součinnosti s ekonomickým odborem Krajského úřadu Libereckého kraje administruje neinvestiční dotace obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek požární ochrany obcí
 5. zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a podle zákona č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů
 6. odborně zabezpečuje činnost krizového štábu kraje jako zvláštního orgánu kraje a jeho součinnost s Ústředním krizovým štábem, krizovými štáby obcí s rozšířenou působností, složkami IZS a sousedními kraje
 7. odborně zabezpečuje činnost bezpečnostní rady kraje jako zvláštního orgánu kraje a její součinnost s Bezpečnostní radou státu a bezpečnostními radami obcí s rozšířenou působností
 8. plní úkoly kraje vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, ve své činnosti dodržuje zásady stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Samostatná působnost

 1. v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje hodnotí projekty žadatelů o dotace z Dotačního fondu kraje – Oblast podpory č. 1 Požární ochrana – Program č.1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a administruje tento program
 2. hodnotí projekty žadatelů o dotace z Dotačního fondu kraje – Oblast podpory č. 1 Požární ochrana – Program č.1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje a administruje tento program, zajišťuje činnost komise na vyhodnocování žádostí předložených v rámci uvedeného programu
 3. administruje polostátní dotace programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na podporu jednotek požární ochrany obcí
 4. administruje Krizový fond kraje a překládá projekty žadatelů k rozhodnutí do Bezpečnostní rady kraje
 5. plní úkoly kraje vyplývající z jeho působnosti v oblasti prevence kriminality; přitom zajišťuje zejména součinnost a spolupráci s příslušným odborem MV ČR, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, případně pracovníky prevence kriminality jednotlivých měst a obcí v kraji a administraci dotačního programu MV ČR vyhlašovaného v oblasti prevence kriminality
 6. zajišťuje zveřejnění smluv nebo objednávek v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb.
 7. zajišťuje zaznamenání podpory do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis) zřízeným zákonem č. 215/2004 Sb.
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky