Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Výklad pojmů ze zákonů

Výklad pojmů ze zákonů č. 240/2000 a 239/2000 Sb.:

a) krizové řízení

je souhrn řídích činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na řešení krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury,

b) pracoviště krizového řízení

je pracoviště v přímé podřízenosti vedoucího zaměstnance příslušného správního úřadu pověřené koordinací krizového řízení,

c) krizová situace

je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, případně vyšší krizový stav,

d) stav nebezpečí

se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značeného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému,

e) orgány krizového řízení

připravenost kraje na řešení krizových situací zajišťují orgány kraje:
- bezpečnostní rada - poradní orgán
- krizový štáb - pracovní orgán
- pracoviště krizového řízení

f) zvláštní skutečnosti (dále jen "ZS")

jsou informace z oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k znemožnění nebo omezení činnosti orgánu krizového řízení, ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelských zájmů právnických osob nebo fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů,

g) integrovaný záchranný systém

je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací,

h) mimořádná událost

je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

i) základními složkami integrovaného záchranného systému

jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky,

j) ostatními složkami integrovaného záchranného systému

jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím 

 

Výklad pojmů ze zákona č. 241/2000 Sb.:

a) hospodářské opatření pro krizové stavy

je organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů,

b) plán nezbytných dodávek

je samostatná část krizového plánu zpracovávaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství (§ 10 zákona). Systém nouzového hospodářství zabezpečuje, aby nezbytné dodávky
- pro uspokojení základních životních potřeb,
-  pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních služeb a zdravotnické záchranné    
    služby
- pro podporu výkonu státní správy
   probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky