Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Aktuality z územního plánování

Obsahuje odborné aktuality z územního plánování určené zejména pro úřady územního plánování, projektanty územně plánovacích dokumentací a odbornou veřejnost.  

Rok 2024

ČERVENEC

Národní geoportál územního plánování
Ke dni 1. 7. 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo Národní geoportál územního plánování (NGÚP) na adrese https://uzemniplanovani.gov.cz/.

ČERVEN

Vyhláška č. 157/2024 Sb., o ÚAP, ÚPD a jednotném standardu
Ve Sbírce byla zveřejněna vyhláška č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, která nabude účinnosti 1.7.2024. Tato vyhláška je též zveřejněna například na adrese (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-157).

Metodické sdělení MMR k pokračování pořizování ÚP a ZM ÚP po 1.7.2024
Na níže uvedené adrese bylo zveřejněné „Metodické sdělení k postupu pořizování územních plánů a jejich změn po 1. 7. 2024“, které řeší pokračování pořizování územních plánů a jejich změn po 1. 7. 2024 v jednotlivých fázích pořizování  https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/9-zakon-c-283-2021-sb

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 11. 6. 2024 se bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen "AZÚR LK č. 3") se bude konat 10. července 2024 na Krajském úřadu Libereckého kraje. Návrh AZÚR LK č. 3 je zveřejna na následujícím odkazu https://www.kraj-lbc.cz/urad/oupsr/AZURLKc3/VP. Více informací o veřejném projednání Návrhu AZÚR LK č. 3 je na následující veřejné vyhlášce na úřední desce Libereckého kraje - veřejná vyhláška.

DUBEN

Školení MMR k novému stavebnímu zákonu
Dne 2. dubna 2024 se na Krajském úřadu Libereckého kraje konalo školení Ministerstva pro místní rozvoj k novému stavebnímu zákonu pro oblast územního plánování. Prezentace ze školení je k dispozici na webu MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Prezentace a video záznamy ze školení úřadů územního plánování a stavebních úřadů (gov.cz).

BŘEZEN

Zveřejnění nové verze kontrolního nástroje na jednotný standard územních plánů
MMR zveřejnilo na webu ÚÚR novou verzi kontrolního nástroje (ETL) na jednotný standard územních plánů, která je k dispozici už i úřadům územního plánování a projektantům. Registrace do kontrolního nástroje je k dispozici na https://etl-up-new.uur.cz/etl-v2/registrace
Prezentace a videozáznam ze školení ke kontrolnímu nástroji a metodická příručka pro uživatele jsou k dispozici na webu ÚUR v sekci věnované standardizaci územně plánovací dokumentace Ústav územního rozvoje (uur.cz) nebo na webu MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Zveřejnění kontrolního nástroje na standard územních plánů a záznam ze školení z 25. 3. 2024 (gov.cz).

Úplné znění PÚR ČR ve znění závazném od 1. 3. 2024 (po Aktualizaci č. 7 PÚR ČR)
Vláda schválila Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje ČR usnesením vlády č. 89/2024 ze dne 7. února 2024. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 7 PÚR ČR vyšlo dne 29. února 2024 pod č. 46/2024 ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje ČR, která se netýká území Libereckého kraje, je závazná od 1. března 2024.
Úplné znění Politiky územního rozvoje ČR (závazné od 1. 3. 2024) naleznete zde:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 7 (gov.cz)
Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje ČR a související materiály rovněž naleznete na internetových stránkách MMR zde:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky (gov.cz)

ÚNOR

Školení MMR k novému stavebnímu zákonu
Dne 2. dubna 2024 se bude na Krajském úřadu Libereckého kraje konat školení Ministerstva pro místní rozvoj k novému stavebnímu zákonu pro oblast územního plánování.

LEDEN

Nabytí účinnosti Aktualizace č. 2 ZÚR LK
Dne 3. 1. 2024 nabyla účinnosti Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Liberckého kraje. Od tohoto dne je závazné úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje po Aktualizaci č. 1 a 2.

Přechodné období nového stavebního zákona
Od 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tedy nový stavební zákon (dále jen „nový stavební zákon“). Podle ust. § 334a odst. 2 nového stavebního zákona se ve věcech týkajících se územního plánování v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů. Přechodným obdobím se ve smyslu ust. § 334a odst. 1 nového stavebního zákona rozumí časové období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 2 nového stavebního zákona (přechodná ustanovení k územnímu plánování) se za den nabytí účinnosti nového stavebního zákona považuje 1. červenec 2024. S ohledem na výše uvedené územní plánování postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle předpisů, které tento zákon provádějí, nebo s ním souvisí.

Rok 2023

PROSINEC

Úplné znění ZÚR LK po Aktualizaci č. 1 a 2
Dne 19. 12. 2023 byla na úřední desce Libereckého kraje zveřejněna veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR LK a zveřejnění vyhotoveného úplného znění ZÚR LK po Aktualizaci č. 1 a 2. Úplné znění ZÚR LK po Aktualizaci č. 1 a 2 je k dispozici na následujícím odkazu: https://oupsr.kraj-lbc.cz/ZURLK/poAkt1a2.

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 7. 12. 2023 se bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

LISTOPAD

Vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Dne 28. 11. 2023 vydalo usnesením č. 557/23/ZK Zastupitelstvo Libereckého kraje dílčí Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Vydaná Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovené úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 2, budou zveřejněny při jejich doručování veřejnou vyhláškou dle § 42 odst. 10 stavebního zákona.

ŘÍJEN

Aktualizace ZÚR LK č. 3
Dne 31. 10. 2023 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 502/23/ZK o pořízení dílčí Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 3. Předmětem této aktualizace bude výhradně úprava koridorů pro železnici Praha - Liberec - hranice ČR/Polsko dle aktuální studie proveditelnosti dle čl. 95a nadřazené Politiky územního rozvoje ČR.

ZÁŘÍ

Úplné znění PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9. 2023 (po Aktualizaci č. 6)
Dne 31. 8. 2023 bylo ve Sbírce zákonů v částce 121 zveřejněno Sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR.
a základě § 31 odst. 4 stavebního zákona je tedy Aktualizace č. 6 PÚR ČR závazná od 1. 9. 2023.
Úplné znění PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9. 2023 je zveřejněno na webu MMR 
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/navrh-aktualizace-c-6-politiky-uzemniho-rozvoje-ce

SRPEN

Schválení Aktualizace č. 6 PÚR ČR a projednání Zprávy o uplatňování PÚR ČR
Dne 19. 7. 2023 vláda ČR schválila  UV č. 542/2023 návrh Aktualizace č. 6 PÚR ČR (netýkající se území Libereckého kraje), a zároveň byla projednána a vládou ČR vzata na vědomí UV č.552/2023 Zpráva o uplatňování PÚR ČR, po Aktualizaci č. 4. MMR výsledné materiály zveřejnilo dne 21. 7. 2023 na webu MMR.
Materiál týkající se Aktualizace č. 6 PÚR ČR je dostupný zde:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky (mmr.cz)
Materiál týkající se Zprávy o uplatňování PÚR ČR, po Aktualizaci č. 4 zde:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4 (mmr.cz)
Na webu MMR je zveřejněn pracovní návrh (koncept) úplného znění Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 6. Závaznost Aktualizace č. 6 PÚR ČR nastane až den po zveřejnění Sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 6 PÚR ČR ve Sbírce zákonů, předpoklad v průběhu září 2023.

ČERVEN

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 8. 6. 2023 se bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

BŘEZEN

Národní dotace na jednotný standard územního plánu
MMR dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“. Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu. Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva od 14. března 2023 do 31. října 2023. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce, které mají 5000 obyvatel nebo méně. Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023.

Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Od 7. března 2023 je v sekci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „ZÚR LK“) zveřejněn Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR LK https://oupsr.kraj-lbc.cz/AZURLKc2/VP. Veřejné projednání tohoto Návrhu proběhne 19. dubna 2023 na Krajském úřadu Libereckého kraje. Více informací v příslušné veřejné vyhlášce na úřední desce Libereckého kraje https://ginisweb.kraj-lbc.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Detail.aspx?id=KULB0B25G0LZ&por=0.

ÚNOR

Školení MMR a informace ke standardu územního plánu 
Dne 9. února proběhlo na Krajském úřadu Libereckého kraje školení Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracovatele a pořizovatele ke standardu územního plánu. Prezentace z tohoto školení a souhrnné informace o standardizaci územního plánu, včetně např. informací o možnosti získání dotací na uvedení územního plánu do standardu, jsou k dispozici na webu Ústavu územního rozvoje na následujícím odkaze https://www.uur.cz/uzemni-planovani/standardizace-uzemne-planovaci-dokumentace/.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky