Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Oznámení o ukončení činnosti zdravotnického zařízení

NEUROPONT s.r.o. (MUDr. Kotrányi) 

Informace k provozu neurologické ambulance jsou dostupné na: 

https://neurologie-liberec.cz/index.php/home

„K získání dalších informací, výpisu z dokumentace a dalších informací, doporučujeme osobně zažádat na recepci v čekárně (Tovaryšský Vrch 1358/3, Liberec 1) nebo emailem: info@neurologie-liberec.cz

 • 2023 oznámení o ukončení činnosti (.pdf)
  377 kB
  14. 03. 2024 08:53
 • 2022 oznámení o ukončení činnosti (.pdf)
  382 kB
  14. 03. 2024 09:31
 • 2021 oznámení o ukončení činnosti (.pdf)
  369 kB
  14. 03. 2024 09:28
 • 2020 oznámení o ukončení činnosti (.pdf)
  387 kB
  14. 03. 2024 09:26

Postup poskytovatele zdravotních služeb při plánovaném ukončení zdravotnického zařízení

upravuje § 59 a násl. zákona o zdravotních službách:

 1. Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách.
 2. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce; příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede (viz formulář "oznámení o ukončení činnosti")
  • datum zamýšleného ukončení činnosti,
  • datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a
  • adresu místa pro předložení žádosti.
 3. Poskytovatel, který žádá o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb a hodlá převést majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb na jinou osobu, v informaci o ukončení činnosti uvede, která osoba hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.
 4. Poskytovatel předá zdravotnickou dokumentaci na základě oznámení pacienta nově zvolenému poskytovateli. Zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientech, kteří včas nepředložili žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, a její soupis předá osobě pokračující v poskytování zdravotních služeb. Pokud taková osoba není, předá zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu.
 5. Poskytovatel je povinen předat zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu nebo poskytovateli nebo oprávněné fyzické nebo právnické osobě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro její předání.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb

 1. Poskytovatel, který zajišťoval pracovnělékařské služby, oznámí záměr ukončit poskytování zdravotních služeb alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení zaměstnavateli zaměstnance, o němž je v souvislosti s pracovnělékařskými službami zdravotnická dokumentace vedena. V oznámení zároveň uvede lhůtu, do které je třeba, aby mu zaměstnavatel sdělil identifikační údaje nového poskytovatele.
 2. Poskytovatel na základě sdělení zaměstnavatele předá zdravotnickou dokumentaci poskytovateli určenému zaměstnavatelem. Pokud poskytovatel neobdrží sdělení zaměstnavatele o novém poskytovateli pracovně lékařských služeb, předá zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu.

Obdobný postup se použije v případech, má-li zaniknout oprávnění k poskytování zdravotních služeb z jiných důvodů, než je výše uvedeno, a poskytovateli je zánik oprávnění předem znám.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky