Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Zemědělský půdní fond

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.

Bonitované půdně – ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“) zemědělských půdzpf

Bonitní rozdělení zemědělské půdy v ČR je realizované prostřednictvím BPEJ. BPEJ nám dává podrobnou informaci nejen o půdně-produkční charakteristice území, ale zejména i o půdně-genetických, půdně-ekologických, půdně-retenčních, geologických, morfologických, klimatických a hydrologických vlastnostech stanoviště. Z těchto charakteristik podrobně klasifikovaných při vymezování a mapování BPEJ (tedy i z mapy BPEJ) např. přímo vyplývá retenční schopnost krajiny vázaná na půdu, míra schopnosti půdy poutat jakékoliv látky (včetně kontaminantů, uhlíku apod.), míra filtrační schopnosti půdy pro různé látky, erodibilita (environmentálně, ekologicky, z vodohospodářského i ekonomického hlediska velice důležitá vlastnost), stupeň eroze apod.

Aktualizace BPEJ je v gesci odboru půdní služby Státního pozemkového úřadu, respektive Krajských pozemkových úřadů (v tomto případě Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj a jeho pracovišť v České Lípě, Liberec + Jablonec nad Nisou, Semily). Pomocí vlastních odborných pracovníků expertně provádí aktualizaci, zpřesňování a doplňování dat BPEJ (včetně digitální vektorové mapy) a vedení databáze BPEJ pro celé území ČR. Podrobnosti o BPEJ lze nalézt i na stránkách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i. (dále jen „VÚMOP“).

Odkazy:         https://www.spucr.cz/bpej

                        https://bpej.vumop.cz/

 

Eroze zemědělské půdy

Půda je ohrožována celou řadou procesů, které vedou k omezení nebo až ztrátě schoeroze půdy
pnosti půdy plnit své základní produkční a mimoprodukční funkce. V podmínkách ČR a střední Evropy je půda ohrožena především vodní a větrnou erozí, acidifikací, utužením, sesuvy, znečištěním a úbytky organické hmoty.

Větrná eroze je přírodní jev, při kterém vítr působí na povrch půdy svou mechanickou silou, rozrušuje půdní agregáty a uvolňuje půdní částice, které uvádí do pohybu a přenáší na různou vzdálenost.

Vodní eroze je způsobena destrukční činností deště a povrchového odtoku s následným transportem půdních částic. Intenzita vodní eroze je závislá na charakteru srážek a povrchového odtoku, půdních poměrech, morfologii území, vegetačních poměrech a způsobu hospodaření na pozemcích.

 

Vodní a větrnou erozi zemědělské půdy lze hlásit prostřednictvím aplikace Monitoring eroze, kterou spravuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s VÚMOP.

Odkazy:         https://www.spucr.cz/dulezite-informace/eroze-pudy.html#

                        https://me.vumop.cz/

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky