Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

kompetence ZPF

Od 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tedy nový stavební zákon (dále jen „nový stavební zákon“). Podle ustanovení § 334a odst. 3 nového stavebního zákona se ve věcech týkajících se stavebního zákona postupuje podle dosavadních právních předpisů (platných k 31.12.2023) s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k novému stavebnímu zákonu. Přechodným obdobím se rozumí časové období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 - § 334a odst. 1 nového stavebního zákona. Za den nabytí účinnosti nového stavebního zákona se považuje 1. 1. 2024.

 

 

Výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu – zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) - § 13 až § 17b

1. Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je:

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,

b) krajský úřad,

c) správa národního parku,

d) Česká inspekce životního prostředí,

e) Ministerstvo životního prostředí.

2. Ve vojenských újezdech vykonávají funkci orgánů ochrany zemědělského půdního fondu zvláštní orgány ministerstva obrany (újezdní úřady).

Obce s rozšířenou působností – ČESKÁ LÍPA, FRÝDLANT, JABLONEC NAD NISOU, JILEMNICE, LIBEREC, NOVÝ BOR, SEMILY, TANVALD, TURNOV, ŽELEZNÝ BROD

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

podle zákona o ochraně ZPF - § 15

* rozhoduje, zda je pozemek součástí ZPF - § 1 odst. 4,

* uděluje souhlas se změnou louky nebo pastviny na ornou půdu - § 2,

* ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ZPF (neužívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu, nepoškozovat fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy, udržovat soulad pozemku s katastrem nemovitostí, pěstování plantáží dřevin za splnění řádných podmínek, plnění podmínek v jím vydaném souhlasu) - § 3 odst. 1 písm. c) a d), § 3 odst. 4 až 6,

* kontroluje plnění

1. povinností – udržovat zemědělskou půdu v souladu s charakteristikou druhu pozemku podle katastru nemovitostí, řádné dodržování podmínek pro pěstování plantáže dřevin, a zákazů – způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí, užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům, poškozovat fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy - § 3 odst. 1 písm. b) a d) a § 3 odst. 4 až 6,

2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,

3. jím uloženého opatření k nápravě,

* uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití - § 3a odst. 1,

* ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy - § 3b,

* zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy - § 3b odst. 4,

* uplatňuje stanovisko k regulačním plánům - § 5 odst. 2,

* uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha (včetně), u souhlasů (dočasných, trvalých s dočasným odvodem) schvaluje plán rekultivace § 9 odst. 6,

* rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu - § 11 odst. 2,

* projednává přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce,

* je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha,

* u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává potvrzení o ukončení rekultivace - § 11b odst. 2,

* vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle zákona na ochranu ZPF příslušný jiný orgán státní správy (zbytkový paragraf).

Správy národních parků 

podle zákona o ochraně ZPF - §16

při ochraně zemědělského půdního fondu vykonávají na území těchto parků a jejich ochranných pásem působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností podle § 15

Česká inspekce životního prostředí

podle zákona o ochraně ZPF - § 16a

* kontroluje dodržování povinností  - zákaz znečištění způsobené přítomností rizikových látek a prvků v zemědělské půdě, kdy dochází k ohrožení zdravotní nezávadnosti potravin nebo krmiv - § 3 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 a 3,

* ukládá opatření k nápravě závadného stavu – k odstranění znečištění zemědělské půdy rizikovými látkami a rizikovými prvky a kontroluje plnění uložených opatření - § 3 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 a 3,

* projednává přestupky týkající se chemického znečištění zemědělské půdy způsobeného přítomností rizikových látek a prvků a přestupků nesplnění opatření k nápravě uložené inspekcí - § 20 odst. 1 písm. a), e), f) a h) a podle § 20a odst. 1 písm. a), e), f), a h),

* pořizuje informace o zemědělské půdě, s výjimkou informací týkajících se erozního ohrožení půdy, hodnotí její stav, a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy - § 3b.

Ministerstvo životního prostředí

podle zákona o ochraně ZPF - § 17

* uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje, územním plánům obcí, ve kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu, který řeší celé území hlavního města Prahy, a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje - § 5 odst. 2,

* uděluje souhlas k návrhům na stanovení  dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond  o výměře nad 20 ha - § 6 odst. 2,

*   řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu   a dozírá, jak orgány ochrany ZPF nižšího stupně na tomto úseku plní své úkoly,

*  vypracovává koncepci  ochrany zemědělského půdního fondu  jako složky životního prostředí  a zajišťuje přípravu obecně závazných předpisů,

* vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných předpisů na ochranu zemědělského půdního fondu,

* provádí kontrolní činnost  a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu  podněty k tomu, aby  uplatnily ve své působnosti  opatření k odstranění zjištěných závad,

* zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy - § 3b odst. 4,

* kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a jím uložených opatření k nápravě,

* ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných souhlasů,

* je odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo správou národního parku,

Krajský úřad

podle zákona o ochraně ZPF - § 17a

* uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje - § 5 odst. 2,

* uděluje souhlas  k návrhům  na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond  o výměře do 20 ha - § 6 odst. 2,

* uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře větší než 1 ha, u souhlasů s dočasným odnětím a trvalým odnětím s dočasným odvodem schvaluje plán rekultivace - § 9 odst. 8

* usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území příslušného kraje, dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad,

* zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy - § 3b odst. 4,

* kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a opatření k nápravě jím uložených,

* ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných souhlasů,

* je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 ha.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

podle zákona o ochraně ZPF - § 17b

* předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy (§ 3b odst. 2) informace o zemědělské půdě získané z činnosti prováděné podle zákona o hnojivech, zejména informace o obsahu rizikových prvků nebo rizikových látek v zemědělské půdě, fyzikálních vlastnostech zemědělské půdy a škodlivých změnách zemědělské půdy [§ 3b odst. 1 písm. a) a b)],

* informuje neprodleně inspekci o případech znečištění nebo poškození zemědělské půdy.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky