Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolné svazky obcí na Datovém portálu LK: 
https://www.datalk.cz/datasets/93c69d41e65c46cf919ebe851da95d0b_0/explore

Odkaz ke stažení rejstříku svazků obcí ve formátu otevřených dat: 
https://www.datalk.cz/api/download/v1/items/93c69d41e65c46cf919ebe851da95d0b/csv?layers=0

Dobrovolné svazky obcí jsou upraveny především v § 49 až § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření dobrovolných svazků obcí upravuje zákon č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazku obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.

Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména:

 • úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
 • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
 • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

Rejstřík svazku obcí

Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazku obcí se zapisuje:

 • den vzniku svazku obcí,
 • den jeho zrušení s uvedením právního důvodu,
 • den jeho zániku,
 • název a sídlo svazku obcí,
 • identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
 • předmět činnosti svazku obcí,
 • orgány, kterými svazek obcí jedná,
 • jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.
 • NOVĚ (od 1.1.2024) obsahuje též:  údaje o členských obcích (název obce, IČO, údaj o dni vzniku a zániku členství).
 • NOVĚ (od 1.1.2024) obsahuje též: údaj o postavení svazku obcí jako společenství obcí, den nabytí tohoto postavení a den zániku tohoto postavení.

Rejstřík svazku obcí je veřejný rejstřík, jehož součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.

Návrh na zápis do rejstříku svazku obcí:

K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.

K zápisu do rejstříku svazků obcí se tedy předkládají tyto dokumenty:

 • návrh na zápis dobrovolného svazku obcí do rejstříku podepsaný osobou, která je k podání návrhu zmocněna zakladateli,
 • zmocnění osoby, která je oprávněna podat návrh na zápis do rejstříku (může být i součástí zakladatelských dokumentů),
 • smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanovy svazku s podpisy osob oprávněných jednat jménem zakladatelů,
 • usnesení zastupitelstev všech (budoucích členských obcí): 1) o schválení vstupu obce do svazku obcí, 2) o schválení smlouvy o vytvoření svazku obcí a stanov, popř. 3) o schválení osoby zmocněné k podání návrhu na zápis do rejstříku,
 • určení osob vykonávajících působnost orgánu, jimiž svazek obcí jedná, s uvedením jejich jména, adresy trvalého pobytu a data narození.

Pro návrh na zápis do rejstříku svazků obcí nejsou vytvořeny žádné formuláře.

Stanovy

Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno:

 • název a sídlo členů svazku obcí,
 • název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
 • orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
 • majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
 • zdroje příjmů svazku obcí,
 • práva a povinnosti členů svazku obcí,
 • způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí
 • podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
 • obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.

Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně však dvoutřetinovou většinou všech hlasů členských obcí

Oznamování změny stanov a údajů uvedených v rejstříku svazku obcí

Dojde-li ke změně skutečnosti zapsané v rejstříku, ustanovení § 120 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví zapsané osobě (nebo tomu, komu to ukládá zákon) povinnost změnu bez zbytečného odkladu oznámit tomu, kdo veřejný rejstřík vede, a ten pak tuto změnu bez zbytečného odkladu do rejstříku zapíše.

K oznamování změn v zapisovaných údajích se dokládá:

 • v případě změny údajů obsažených ve stanovách doklad o změně stanov, usnesení zastupitelstev členských obcí a usnesení orgánu dobrovolného svazku obcí příslušného ke schválení této změny,
 • v případě údajů osob doklad o ustanovení osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, v souladu se stanovami, s uvedením jejich jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, data narození a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

Svazek obcí zaniká dnem výmazu z rejstříku svazku obcí.

Před zánikem dobrovolného svazku obcí se vyžaduje likvidace, jestliže jmění svazku obcí nepřechází na právního nástupce. Pro likvidaci se přiměřene použijí ustanovení § 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Od okamžiku vstupu svazku obcí do likvidace musí svazek obcí užívat svůj název s dovětkem "v likvidaci". Tuto skutečnost je třeba vyznačit též v rejstříku včetně zapsání osoby likvidátora.

K oznámení vstupu svazku obcí do likvidace se dokládá:

 • usnesení zastupitelstev všech členských obcí o schválení zrušení svazku obcí s likvidací,
 • doklad o jmenování likvidátora.

Likvidátor podá do 30 dnů od skončení likvidace návrh na výmaz svazku obcí z rejstříku.

K výmazu svazku obcí z rejstříku se dokládá:

 • návrh likvidátora na výmaz svazku obcí z rejstříku,
 • konečná zpráva o průběhu likvidace,
 • souhlas správce daně s výmazem (§ 238 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

Vzhledem k absenci podrobnější úpravy zrušení svazku obcí bez likvidace je doporučováno volit vždy postup zrušení svazku obcí s likvidací.

Pro výmaz z rejstříku svazků obcí nejsou vytvořeny žádné formuláře.

Kontakt:

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

 • e-mail: tatjana.antonova@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 427, 775 855 564

Mgr. Eva Maryšková

 • e-mail: eva.maryskova@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 554
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky