Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Společenství obcí

Novelou zákona o obcích byl s účinností od 1.1. 2024 zaveden nový institut společenství obcí jako formy meziobecní spolupráce. Jedná se o specifickou formu svazku obcí. Obce, které zamýšlejí zřídit společenství, mohou buď transformovat stávající dobrovolný svazek obcí nebo založit společenství obcí jako nový subjekt. K založení nového společenství obcí není nutné nejprve založení dobrovolného svazku obcí podle § 49 zákona o obcích.

Právní úprava společenství obcí je upravena v § 53a a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Prezentace MV ČR - Institut společenství obcíPrezentace MV ČR - Institut společenství obcí

Společenství obcí je svazkem obcí, který splňuje podmínky stanovené zákonem, zejm. minimální územní kritéria a požadavek minimálního počtu členských obcí. Oproti „klasickým“ svazkům obcí zákon u společenství klade i požadavky na název, předmět činnosti, povinně zřizované orgány či náležitosti stanov. Členy společenství mohou být pouze obce nacházející ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Předmětem činnosti společenství obcí je vedle činností svazku zajišťování koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje tohoto území. Předmětem činnosti společenství obcí může být i výkon správních činností v přenesené působnosti podle § 53e zákona o obcích. Stanoví-li tak zvláštní zákon, může společenství obcí vykonávat i další činnosti.

PODMÍNKY VZNIKU

Počet členských obcí: Členy je alespoň 15 obcí, nebo obce, které se chtějí sdružit, představují alespoň tři pětiny všech obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže do tohoto správního obvodu náleží méně než 25 obcí.

Správní obvod ORP: Členy společenství obcí mohou být pouze obce nacházející se ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Členství ve společenství obcí: Obec může být členem pouze jednoho společenství obcí. (Může však současně být členem jiného dobrovolného svazku obcí.)

Počet společenství obcí ve správním obvodu ORP: Ve správním obvodu ORP může vzniknout jen omezený počet společenství v závislosti na velikosti správního obvodu (celkovém počtu obcí).

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se nachází

 • nejvýše 40 obcí – může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • 41–60 obcí – mohou zde vzniknout nejvýše 2 společenství obcí
 • 61–80 obcí – mohou zde vzniknout nejvýše 3 společenství obcí
 • více než 80 obcí – mohou zde vzniknout nejvýše 4 společenství obcí

 

 • ORP Česká Lípa: počet obcí je 41 → mohou zde vzniknout 2 společenství obcí
 • ORP Frýdlant: počet obcí je 18 → může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • ORP Jablonec nad Nisou: počet obcí je 12 → může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • ORP Jilemnice: počet obcí je 21 → může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • ORL Liberec: počet obcí je 28 → může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • ORP Nový Bor: počet obcí je 16 → může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • ORP Semily: počet obcí je 22 → může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • ORP Tanvald: počet obcí je 10 → může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • ORP Turnov: počet obcí je 35 → může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • ORP Železný Brod: počet obcí je 11 → může zde vzniknout 1 společenství obcí
TRANSFORMACE STÁVAJÍCÍHO DSO NA SPOLEČENSTVÍ OBCÍ

Podmínkou pro transformaci „běžného“ svazku obcí na společenství obcí je změna stanov

Ke změně stanov dochází na základě změny smlouvy o vytvoření svazku (stanovy jsou její přílohou), a to za podmínky souhlasu všech členských obcí. 

Krajskému úřadu se dokládá:

 • žádost o přiznání a zápis postavení společenství obcí do rejstříku dobrovolných svazků obcí
 • změna smlouvy o vytvoření svazku + usnesení zastupitelstvem členských obcí
 • změněné stanovy nebo nové stanovy
 • doklady prokazující splnění podmínek vyplývajících ze zákona (počet obcí, správní hranice ORP atd.)

Stanovy musí obsahovat úpravu orgánu společenství obcí podle § 53d a reflektovat změnu názvu původního svazku obcí:

 • nejvyšším orgánem společenství je shromáždění starostů složené ze starostů členských obcí
 • v čele shromáždění starostů stojí předseda, který je statutárním orgánem společenství obcí, předsedu zastupuje místopředseda, případně více místopředsedů
 • název společenství obcí musí obsahovat označení „společenství obcí“ nebo zkratku „s. o.“

Krajský úřad přizná svazku obcí postavení společenství obcí, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem. Svazek obcí pak nabývá postavení společenství obcí dnem nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o přiznání postavení společenství obcí.

Do rejstříku svazků obcí se zapíše údaj o postavení svazku obcí jako společenství obcí a den nabytí tohoto postavení.

Žádost o přiznání postavení společenství obcí (+ přílohy) a rozhodnutí o přiznání postavení společenství obcí jsou součástí sbírky listin. Opis rozhodnutí krajský úřad zašle Ministerstvu vnitra ČR.

VZNIK SPOLEČENSTVÍ OBCÍ JAKO NOVÉHO SUBJEKTU

V případě, že v území neexistuje vhodný dobrovolný svazek obcí, který by se mohl proměnit na společenství obcí, nebo členové stávajícího svazku nemají zájem na jeho přeměně, přistupují obce k založení společenství obcí coby nového subjektu. Obce, které zamýšlejí založit společenství obcí, mohou vytvořit pro tento účel přípravný výbor. Návrh na zápis do rejstříku svazků obcí, který je vedený příslušným krajským úřadem, podává osoba zmocněná obcemi, sdruženými za účelem vzniku společenství obcí.

Krajskému úřadu se dokládá:

 • žádost o zápis do rejstříku dobrovolných svazků obcí
 • smlouva o vytvoření společenství obcí
 • stanovy (vzorové stanovy jsou dostupné na stránkách Ministerstva vnitra ČR)
 • určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu (součást smlouvy nebo stanov)
 • doklady prokazující splnění podmínek pro přiznání postavení společenství obcí vyplývající ze zákona (počet obcí, správní hranice ORP, označení svazku obcí coby společenství obcí v názvu atd.)
 • zmocnění k podání návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí (může být součástí smlouvy o vytvoření společenství, v zápisu z ustavujícího zasedání shromáždění starostů nebo jiném právním jednání vyjadřujícím vůli členských obcí)

Stanovy musí obsahovat úpravu orgánu společenství obcí a další náležitosti dané zákonem:

 • nejvyšším orgánem společenství je shromáždění starostů složené ze starostů členských obcí
 • v čele shromáždění starostů stojí předseda, který je statutárním orgánem společenství obcí, předsedu zastupuje místopředseda, případně více místopředsedů
 • název společenství obcí musí obsahovat označení „společenství obcí“ nebo zkratku „s. o.“

Krajský úřad zapíše společenství obcí, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem. Svazek obcí nabývá postavení společenství obcí současně se svým vznikem, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zápisu společenství obcí do rejstříku svazků obcí.

Do rejstříku svazků obcí se zapíše údaj o vzniku společenství obcí.

Žádost o zápis do rejstříku, smlouva o vytvoření společenství obcí, stanovy a rozhodnutí o přiznání postavení společenství obcí jsou součástí sbírky listin. Opis rozhodnutí krajský úřad zašle Ministerstvu vnitra ČR.

 

Vzorové stanovyVzorové stanovy (.pdf, 350 kB, 26. 3. 2024)

Vzor žádosti o zápis společenství obcí do rejstříkuVzor žádosti o zápis společenství obcí do rejstříku (.pdf, 127 kB, 26. 3. 2024)

Do rejstříku svazků obcí se zapisuje:

 • název
 • sídlo svazku obcí
 • IČO
 • předmět činnosti svazku obcí
 • orgány, kterými svazek obcí jedná (statutární orgán)
 • jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost statutárního orgánu a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce
 • způsob jednání svazku navenek
 • den vzniku svazku obcí, případně den jeho zrušení s uvedením právního důvodu a den jeho zániku (výmazu)
 • seznam členských obcí obsahující: název obce, IČO, údaj o dni vzniku a zániku členství

V případě společenství obcí dále:

 • údaj o postavení svazku obcí jako společenství obcí, den nabytí tohoto postavení a den zániku tohoto postavení.
ZRUŠENÍ POSTAVENÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ

Postavení společenství obcí je podmíněno řadou zákonných podmínek, jejichž naplňování se může v čase měnit.

1. Krajský úřad rozhodne o zrušení postavení společenství obcí na návrh společenství

 • návrh byl podán na základě dobrovolného rozhodnutí nejvyšší orgán společenství obcí
 • společenství dlouhodobě (po dobu 6 měsíců) neplní podmínky pro vznik, a proto MUSÍ podat návrh na zrušení postavení společenství obcí, a to ve lhůtě do 30 dnů
 • společenství obcí dlouhodobě (po dobu 6 měsíců) neplní podmínky pro vznik, ve stanovené 30 denní lhůtě nedošlo k povinnému podání návrhu – krajský úřad vyzve společenství k nápravě a stanoví lhůtu minimálně v délce dalších 6 měsíců

2. Krajský úřad rozhodne o zrušení postavení společenství obcí i bez návrhu

 • společenství obcí ve stanovené nepodalo povinný návrh a k nápravě nedošlo ani po výzvě krajského úřadu
 • krajský úřad současně rozhodne o změně názvu svazku (nesmí obsahovat sousloví „společenství obcí“ či zkratku „s. o.“)

Zákonodárce určil společenství přiměřenou lhůtu pro nápravu stavu. V situaci, kdy dojde např. k poklesu počtu členských obcí společenství, má společenství de facto 6 měsíců na to oslovit a přijmout nové členy, případně přimět „opouštějící“ obec k revokaci předmětného usnesení jejích orgánů. Čas pro nápravu je ale fakticky ještě delší. Po uplynutí doby 6 měsíců, po kterou společenství nesplňuje zákonné podmínky, je společenství uložena povinnost nejdéle ve lhůtě 30 dnů podat krajskému úřadu návrh na zrušení postavení společenství obcí. V případě, že společenství návrh ve stanovené lhůtě nepodá, vyzve jej krajský úřad k nápravě a stanoví lhůtu minimálně v délce dalších 6 měsíců. Fakticky tak zákon poskytuje společenství k nápravě lhůtu 13 měsíců.

Krajský úřad zaznamená v rejstříku svazků obcí údaj o zrušení postavení společenství obcí a změnu názvu společenství obcí. Změna je účinná k datu právní moci rozhodnutí.

Proti rozhodnutí krajského úřadu lze podat odvolání.

 

Zrušením postavení společenství obcí svazek obcí nezaniká. Ode dne následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí zůstává tento subjekt běžným svazkem obcí dle § 49 zákona o obcích. Takovýto svazek obcí má však zákonnou povinnost uvést stanovy do souladu s obecnými požadavky na dobrovolný svazek obcí (úprava názvu, úprava vnitřní organizace svazku, popř. úprava předmětu činnosti).

Další informace, prezentace a metodiky k založení, transformaci či činnosti společenství obcí naleznete zde: https://spolecenstviobci.gov.cz/

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky