Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu byl do zákona zaveden s účinností od 1. 1. 2020 a nahradil dva ubytovací poplatky – poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

Předmět poplatku

 • každý úplatný pobyt (jinde, než kde má osoba místo přihlášení)
 • trvající méně než 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
 • u jednotlivého poskytovatele pobytu

Předmětem poplatku není:

 • pobyt, při kterém dochází k omezení osobní svobody
 • pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče (ZMĚNA od 1. 1. 2024)

Poplatkový subjekt

 • poplatník - osoba, která není v obci přihlášena (§ 16c zákona o místních poplatcích)
 • plátce - poskytovatel úplatného pobytu (fyzická i právnická osoba)

Sazba poplatku

 • maximálně 50 Kč

Základ poplatku

 • počet započatých dnů s výjimkou dne počátku pobytu (všechny dny s výjimkou dne příjezdu)

Výpočet poplatku

 • součin základu poplatku a sazby poplatku

Osvobození

 • osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce
 • osoba mladší 18 let
 • osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
 • osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti
 • osoba vykonávající na území obce sezónní práci
 • osoba pobývající na území obce
  • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby
  • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi
  • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému 
 • příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů

POVINNOSTI PLÁTCE POPLATKU Z POBYTU

Plátce

 • poskytovatel pobytu za úplatu (fyzická i právnická osoba)
 • pod svou majetkovou odpovědností poplatek
  • ve správné výši vybírá  od poplatníků
  • v termínu splatnosti odvádí správci poplatků (obecní úřad)

Povinnosti plátce poplatku

 • peněžitého charakteru
  • vybrat
  • a odvést poplatek - ve správné výši a včas správci poplatku
 • nepeněžitého charakteru
  • ohlašovací povinnost – oznámit vznik, zánik a změny v poplatkové povinnosti (tzn. že poskytuje úplatný pobyt)
  • evidenční povinnost
   • vedení evidenční knihy
   • nebo vedení evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu

Evidenční povinnost

 • evidenční kniha
  • může být vedena v listinné podobě i elektronicky
  • musí být uchovávána po dobu 6 let od provedení posl. zápisu
 • zápisy musí být vedeny
  • správně
  • úplně
  • průkazně
  • přehledně
  • srozumitelně
  • způsobem zaručujícím trvalost zápisů
  • v časové posloupnosti

Povinné údaje:

 • den počátku a konce pobytu
 • jméno, příjmení, adresa poplatníka
 • datum narození
 • číslo a druh průkazu totožnosti
 • výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

 • pouze pořadatel kulturní či sportovní akce, pokud současně poskytuje pobyt, který důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1 000 účastníkům akce
 • nejméně 60 dnů přede dnem zahájení musí správci poplatku pobytu oznámit záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

Povinné údaje:

 • den počátku a den konce trvání akce
 • název a druh akce
 • jednotlivá zařízení a místa, kde bude poskytován pobyt
 • souhrnné údaje
  • o počtu účastníků, kterým byl pobyt poskytnut
  • o výši vybraného poplatku
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky