Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Proces zavádění místních poplatků - obecně závazné vyhlášky

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Soustava místních poplatků je upravena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích – pokud se obec rozhodne na svém území zavést některý z místních poplatků, může zavést jen poplatky uvedené v tomto zákoně. Obecnou úpravu správy daní obsahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Poplatky jsou zaváděny v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, jejíž vydání je svěřeno zastupitelstvu obce. Správa poplatků je výkonem působnosti přenesené a vykonává ji obecní úřad. Výnos z místních poplatků je příjmem obecního rozpočtu.

Místní poplatky lze zavést jednou obecně závaznou vyhláškou pro všechny poplatky nebo samostatnou OZV pro každý poplatek (doporučujeme).

SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

S účinností od 1. 1. 2022 se veškeré právní předpisy územně samosprávných celků vyhlašují jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů (na portále MV ČR: https://sbirkapp.gov.cz/).

Vyhlášení právního předpisu obce ve Sbírce PP ÚSC je podmínkou jeho platnosti!

!!! Platné a doposud účinné právní předpisy obce, které byly vydány před 1. 1. 2022, je nutné ve Sbírce zveřejnit do 31. 12. 2024, jinak pozbývají platnosti. !!!

Metodický materiál MV ČR k vydání OZV, kterou se stanovují místní poplatky dle právního stavu k 1. 1. 2024: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-k-1-1-2024.aspx

Interaktivní vzory pro tvorbu OZV na webu MV ČR: https://portal.gov.cz/kam-dal/pro-urady-ovm/interaktivni-vzory-pro-tvorbu-obecne-zavaznych-vyhlasek-obci.

Kontakty na územní pracoviště oddělení dozoru MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-odbor-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx

NÁLEŽITOSTI OZV (§ 14 zákona o místních poplatcích)

Povinné náležitosti

 • sazba poplatku – zákon stanovuje u každého poplatku horní hranici sazby, kam se obec může pohybovat s přihlédnutím k lokálním podmínkám
 • lhůta pro podání ohlašovací povinnosti – lhůta pro ohlášení vzniku, zániku a změn v poplatkové povinnosti; v OZV může být vyloučena (obecní úřad může informace získat z vlastní činnosti)
 • splatnost poplatku – do kdy má být poplatek uhrazen
 • u poplatku za užívání veřejného prostranství – vymezení území, jehož zvláštní užívání je zpoplatněno
 • u poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst – určení míst a částí, kam je vjezd zpoplatněn
 • u poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – na jakém dílčím základě obec poplatek zavedla (kapacita, hmotnost, objem)

Nepovinné náležitosti

 • osvobození a úlevy – osvobození nad rámec zákona
 • vyloučení povinnosti podat ohlášení
 • paušální částka poplatku – poplatek ze vstupného, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za povolení k vjezdu
 • další způsob placení a den platby – např. poplatek za povolení k vjezdu, poplatek za užívání veřejného prostranství (kupř. Bikesharing)
 • delší lhůta pro hlášení změn, než je zákonem stanovených 15 dnů
 • u poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – minimální dílčí základ
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky