Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Činnost Krajského živnostenského úřadu

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Přenesená působnost

 1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst vůči obecním živnostenským úřadům, koordinuje společnou kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů s Českou obchodní inspekcí, Policií České republiky a jinými orgány veřejné správy, zpracovává požadavky na součinnost a vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti obecních živnostenských úřadů na žádost Ministerstva průmyslu a obchodu           
   
 2. organizuje a řídí porady vedoucích obecních živnostenských úřadů, metodicky usměrňuje
  a sjednocuje postupy k aplikaci živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů
  u obecních živnostenských úřadů, může nařídit provedení živnostenské kontroly obecním živnostenským úřadům, vyřizuje stížnosti na činnost obecních živnostenských úřadů, posuzuje a schvaluje požadavky obecních živnostenských úřadů na opravu dat zapsaných
  do živnostenského rejstříku, eviduje informace k nestandardním dotazům do externích registrů veřejné správy a podává o této činnosti přehledy správci živnostenského rejstříku, vyřizuje žádosti obecních živnostenských úřadů o prodloužení lhůty k vydání výpisu podle § 47 odst. 9 živnostenského zákona, dozoruje dodržování pravidel užití informačních systémů veřejné správy obecními živnostenskými úřady    
   
 3. provádí úkony svěřené nadřízenému správnímu orgánu podle zákona správní řád a zákona
  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  , zejména rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů, přezkoumává pravomocná rozhodnutí a rozhoduje o žádostech účastníků na povolení obnovy řízení ve věcech:           
  a) vzniku, změny, zániku živnostenského oprávnění  
  b) přestupků podle živnostenského zákona     
  c) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady na úseku
       podnikání a na úseku porušování práv k obchodní firmě podle zákona
       o některých přestupcích            
  d) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona na
        ochranu  spotřebitele               
  e) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona
       o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
  f)  přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady na úseku značení
       tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních, na úseku značení lihu
       a nakládání s lihem podle zákona o povinném značení lihu, na úseku
       dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona
       o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek             
  g) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona
        o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
        cestovního ruchu, podle zákona o drahách, podle zákona o civilním letectví,
        podle zákona o vnitrozemské plavbě, podle zákona o silniční dopravě
  h) přestupků projednávaných obecními živnostenskými úřady podle zákona
       o pohřebnictví
  i) přestupků na úseku cenové kontroly prováděné obecními úřady podle
      § 11 a § 13 zákona    o  cenách
  j)  vyřazení zemědělského podnikatele z evidence

4.  spolupracuje s odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu při zajišťování
      jednotnosti stanovisek k živnostenskému zákonu a předpisům souvisejícím, zpracovává
      koncepční materiály k aplikaci živnostenskoprávních předpisů

5.  poskytuje metodickou pomoc a poradenství při aplikaci živnostenskoprávních
      předpisů 
ostatním odborům krajského úřadu, jiným orgánům veřejné správy
      a veřejnosti

6.  spolupracuje na úseku živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství
     s příslušnými správními úřady, 
v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých
     se provozuje živnostenské podnikání a podnikání v zemědělství, spolupracuje
     s hospodářskou a agrární komorou, podnikatelskými svazy a sdruženími

7.  je provozovatelem živnostenského rejstříku, vydává na žádost sestavy z veřejné části
     živnostenského rejstříku

8.  vykonává koordinační kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským
     úřadům
 na úseku podnikání v zemědělství

9.  vyřizuje podněty a vykonává dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy,
     vede řízení podle zákona o kontrole a projednává přestupky v prvním stupni podle
      zákona o regulaci  reklamy, ukládá správní tresty případně zvláštní opatření

10. spolupracuje na úseku regulace reklamy s příslušnými správními orgány
       a profesními sdruženími
, v případě potřeby si vyžaduje od těchto orgánů odborná
       stanoviska

11. vyřizuje podněty a provádí cenovou kontrolu prodeje zboží a služeb
       v maloobchodě v obvodu Libereckého kraje podle zákona o působnosti orgánů
       České republiky v oblasti cen
, projednává přestupky v prvním stupni a ukládá správní
       tresty za porušení § 11, § 13 a § 13a zákona o cenách

12.  zpracovává požadavky na součinnost vyžádané odborem cenové politiky
        Ministerstva financí,
zejména vyhotovuje přehled provedených cenových kontrol
        a pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty a předává je ke zveřejnění v Cenovém
        věstníku podle zákona o cenách, shromažďuje za Liberecký kraj informace o provedené
        cenové regulaci nařízením kraje podle zákona o působnosti orgánů České republiky
        v oblasti cen a informace předává na vyžádání Ministerstvu financí

13.  vede agendu veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách, včetně kontroly
        a dozoru,
projednává přestupky fyzických a právnických osob v prvním stupni a ukládá
        správní tresty za porušení § 25, § 25a zákona o veřejných sbírkách

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky