Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti oddělení dle organizačního řádu

Přenesená působnost

 1. ve věcech přestupků zejm. podle
 • zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, především na úseku všeobecné vnitřní správy [§ 3], proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě [§ 4] není-li funkčně příslušný jiný odbor / oddělení, proti veřejnému pořádku [§ 5], křivého vysvětlení       [§ 6], proti občanskému soužití [§ 7] a proti majetku [§ 8];
 • zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů [jde-li o přestupek fyzické osoby projednaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností (dle § 77 odst. 1)];
 • zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů [§ 23 odst. 1 písm. a), c) – f) a § 23 odst. 2 písm. a) a b)];
 • zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů [§ 14 a § 14a];
 • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů [§ 66d odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 3];
 • zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [§ 13];
 • zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů předpisů [§ 17 odst. 1 a § 18 odst. 1];
 • zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů [§ 13]; 
 • zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [§ 62 odst. 1 písm. l) a m)]; 
 • zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [§ 56]
 • zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů [§ 27a odst. 1 a § 28]
 • zákona o sčítání lidu, domů a bytů
 1. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí prvoinstančních správních orgánů; 
 2. rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přezkoumává pravomocná rozhodnutí prvoinstančních správních orgánů;
 3. z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí prvoinstančních správních orgánů v přezkumném řízení podle § 94 an. správního řádu a podle § 100 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
 1. dále ve věcech přestupků v prvním stupni projednává vymezené přestupky na úseku volební kampaně podle:
 • zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [§ 62 odst. 2 písm. e) a § 63 odst. 1 písm. e)];
 • zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [§ 62 odst. 1 písm. e) a § 63 odst. 1 písm. e)];
 • zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů [§ 16g odst. 1 písm. e) a § 16h odst. 1 písm. e)];
 • zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [§ 57 odst. 1 písm. e) a § 58 odst. 1 písm. e)];
 • zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [§ 64 a § 65];

a v prvním stupni dále projednává přestupky podle zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění pozdějších předpisů [§ 18];

 1. ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 1. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí prvoinstančních správních orgánů;
 2. rozhoduje o podaných žádostech účastníků řízení na povolení obnovy řízení podle § 100 správního řádu a přezkoumává pravomocná rozhodnutí prvoinstančních správních orgánů;
 3. z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává pravomocná rozhodnutí prvoinstančních správních orgánů v přezkumném řízení podle § 94 an. správního řádu;
 1. při vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
 1. rozhoduje o stížnostech na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a tohoto zákona;
 2. rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí prvoinstančních správních orgánů o odmítnutí žádosti podle § 16 tohoto zákona;
 1. zajišťuje výkon státní správy na úseku voleb tam, kde je v právním předpisu krajský úřad jmenován volebním orgánem;
 2. zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance obcí zařazených do pověřených obecních úřadů a zaměstnance obcí, v jejichž obecním úřadu jsou zřízeny alespoň 2 odbory;
 3. zajišťuje plnění úkolů svěřených krajskému úřadu podle zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu, ve znění pozdějších předpisů;
 4. v oblasti práva shromažďovacího podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů vykonává působnost, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu;
 5. provádí a zajišťuje metodickou a kontrolní činnost ve vztahu k příslušným prvoinstančním orgánům na úseku státní správy v mezích své působnosti;
 6. poskytuje odbornou pomoc a konzultace, pokud jde o problematiku správního řízení, zejm. přestupkového řízení.
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky