Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (vydaná 2021)

Proces Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen "ZÚR LK") proběhl dle § 42 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), v platném znění na základě zadaní ze Zprávy o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období schválené krajským zastupitelstvem 25. 2. 2014.

Aktualizace č. 1 ZÚR LK byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 3. 2021 usnesením č. 112/21/ZK. Aktualizace č. 1 ZÚR LK byla po jejím vydání doručena spolu s úplným zněním ZÚR LK veřejnou vyhláškou a dne 27. 4. 2021 nabyla účinnosti.

Do Aktualizace č. 1 ZÚR LK a do dokladové dokumentace je možné nahlížet na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, 13. patro, místnost č. 1329, na adrese U Jezu 642/2a, Liberec.

Usnesení zastupitelstva, kterým byla vydána Aktualizace č. 1 ZÚR LK v PDF
Usnesení ZK o vydání AZURLKc1Usnesení (.pdf, 432 kB, 11. 3. 2024) 

Záznam o nabytí účinnosti Aktualizace č. 1 ZÚR LK v PDF
Zaznam Nabyti ucinnosti AZURLKc1Záznam (.pdf, 91 kB, 11. 3. 2024)

UPOZORNĚNÍ NA ZRUŠENÍ ČÁSTI AKTUALIZACE Č. 1 ZÚR LK
Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č. j. 64 A 1/2022-308 ze dne 14. 7. 2022, který nabyl právní moci dne 29. 7. 2022, bylo v textové části Aktualizace č. 1 ZÚR LK zrušeno nahrazení textu druhé věty v bodu a) kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území v zásadě Z47 "Kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny v souladu s platnými právními předpisy a průběžně aktualizované Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" novým textem "Kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby surovin s respektováním příslušných závěrů a opatření průběžně aktualizované Regionální surovinové politiky Libereckého kraje".

 • 1. Text výroku (.pdf)
  1 MB
  11. 03. 2024 10:33
 • 2. Výkres uspořádání území (.pdf)
  5 MB
  11. 03. 2024 10:34
 • 3. Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES (.pdf)
  8 MB
  11. 03. 2024 10:35
 • 4. Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality (.pdf)
  7 MB
  11. 03. 2024 10:36
 • 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (.pdf)
  8 MB
  11. 03. 2024 10:37
 • 6. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií (.pdf)
  6 MB
  11. 03. 2024 10:38
 • 7. Schéma kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory k zásadám Z60 a Z60a cestovního ruchu (.pdf)
  2 MB
  11. 03. 2024 10:38
 • 8. Schéma vymezení městských a venkovských prostorů k zásadě Z54 (.pdf)
  2 MB
  11. 03. 2024 10:39
 • 9. Schéma území s prioritním řešením ochrany proti povodním k zásadě Z29 (.pdf)
  2 MB
  11. 03. 2024 10:39
 • 10. Schéma rozdělení území dle vhodnosti pro umísťování vysokých větrných elektráren k zásadě Z31 (.pdf)
  2 MB
  11. 03. 2024 10:40
 • 11. ODŮVODNĚNÍ - text část 1 (.pdf)
  7 MB
  11. 03. 2024 10:40
 • 12. ODŮVODNĚNÍ - text část 2 (text ZÚR LK s vyznačením změn v Aktualizaci č. 1 ZÚR LK - srovnávací text) (.pdf)
  3 MB
  11. 03. 2024 10:40
 • 13. ODŮVODNĚNÍ - text část 3 (rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek) anonymizováno (.pdf)
  12 MB
  11. 03. 2024 10:40
 • 14a. ODŮVODNĚNÍ - text část 3, příloha 1a (anonymizované připomínky) (.pdf)
  9 MB
  11. 03. 2024 10:40
 • 14b. ODŮVODNĚNÍ - text část 3, příloha 1b (anonymizované připomínky) (.pdf)
  11 MB
  11. 03. 2024 10:41
 • 15a. ODŮVODNĚNÍ - text část 3, příloha 2a (anonymizované námitky) (.pdf)
  4 MB
  11. 03. 2024 10:41
 • 15b. ODŮVODNĚNÍ - text část 3, příloha 2b (anonymizované námitky) (.pdf)
  14 MB
  11. 03. 2024 10:41
 • 16. ODŮVODNĚNÍ - Koordinační výkres (.pdf)
  10 MB
  11. 03. 2024 10:42
 • 17. ODŮVODNĚNÍ - Výkres širších vztahů (.pdf)
  3 MB
  11. 03. 2024 10:42
 • 18. ODŮVODNĚNÍ - Schéma migrace savců (.pdf)
  3 MB
  11. 03. 2024 10:43
 • 1. Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území - text (.pdf)
  8 MB
  11. 03. 2024 09:58
 • 2. Výkres Natura2000 (.pdf)
  5 MB
  11. 03. 2024 09:59
 • 3. Výkres ochrana přírody a krajiny (.pdf)
  3 MB
  11. 03. 2024 09:59
 • 4. Výkres ochrana památek (.pdf)
  4 MB
  11. 03. 2024 10:00
 • 5. Výkres zemědělský a půdní fond (.pdf)
  8 MB
  11. 03. 2024 10:01
 • 6. Výkres územního systému ekologické stability (.pdf)
  4 MB
  11. 03. 2024 10:02
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky