Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Základní informace o územním plánování

Co je územní plánování a k čemu slouží?
Územní plánování je jediným nástrojem, který může ze zákona koordinovat rozvoj území jako celku i jednotlivé záměry na změny v území. Územní plánování řeší využití území a zásady uspořádání území. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Územní plánování stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, a to s ohledem na hodnoty a podmínky území a prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení a jejich přínosy, problémy a rizika. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů v území.

Kdy je třeba se zajímat o územně plánovací dokumentaci?
Pro občana je územně plánovací dokumentace důležitá z hlediska jeho zájmů. Proto je dobré se seznámit s platnou i pořizovanou (navrhovanou) územně plánovací dokumentací, zejm. s územním plánem, zvláště pokud na území, pro které byla pořízena, či pro které se pořizuje:
 vlastníte nemovitost,
 chcete nemovitost koupit,
 chcete stavět,
 chcete žádat o dotace pro váš záměr,
 chcete ovlivňovat co se v území děje a staví.
V případě, kdy se územně plánovací dokumentace teprve pořizuje, je třeba se o ni zajímat již od počátku pořizování, tj. od projednávání zadání, přes následné projednávání návrhu, až po vydání.

Kde a jak se dozvíme o pořizování územně plánovací dokumentace?
Informace o pořizování a oznámení o konání veřejných projednání této územně plánovací dokumentace se doručují veřejnou vyhláškou a zveřejňují na úředních deskách příslušných úřadů, které danou dokumentaci pořizují, nebo pro jejichž území je pořizována (tj. na úředních deskách příslušného krajského úřadu nebo obecního úřadu, zejm. obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Je tedy dobré pravidelně úřední desky sledovat. V naprosté většině případů jsou informace zveřejňovány i na internetu na stránkách příslušné obce a obce s rozšířenou působností, která je úřadem územního plánování.

Více informací o územním plánování a o právech a povinnostech občanů v územním plánování naleznete na webu Ústavu územního rozvoje v publikaci nazvané Občan a územní plánování https://www.uur.cz/media/io0a1ony/obcan-a-up-2019-12-13.pdf

Informace o postavení a činnosti obcí v územním plánování naleznete na webu Ústavu územního rozvoje v publikaci nazvané Obec a územní plánování https://www.uur.cz/media/bfpfihl4/obec-a-up-uaur-2019-08-14.pdf

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky