Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Nástroje územního plánování

Povinné nástroje územního plánování

Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje (dále jen "PÚR") je celorepublikovým dokumentem, který určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. PÚR pořizuje MInisterstvo pro místní rozvoj (dále jen "MMR") a schvaluje Vláda ČR. PÚR ČR je závazná pro veškeré územně plánovací dokumnetace krajů a obcí. Bližší informace k PÚR ČR v aktuálním znění naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Územní rozvojový plán

Územní rozvojový plán (dále jen ÚRP) je novým celorepublikovým dokumentem, závazným pro zásady územního rozvoje, územní plány, regulační plány a pro rozhodování v území. ÚRP pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj a vydává se formou opatření obecné povahy. ÚRP ČR zatím nebyl vydán.

Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje (dále jen "ZÚR") jednotlivých krajů stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. ZÚR mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (dále jen "územní rezerva"). ZÚR zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR a koordinují územně plánovací činnost obcí. ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Součástí ZÚR je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.
Bližší informace k ZÚR Libereckého kraje naleznete na webu LK 
https://www.kraj-lbc.cz/urad/odbory/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/oddeleni/oddeleni-uzemniho-planovani/dokumenty-uzemniho-planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje.
Informace k Zásadám územního rozvoje ostatních krajů ČR naleznete na Informačním webu územního plánování na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (dále jen "ÚAP") se pořizují ve třech úrovních podrobnosti:

 • ÚAP kraje pořizuje krajský úřad pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování ZÚR. Pořízené ÚAP Libereckého kraje naleznete -- UPRAVIT --.
 • ÚAP obcí pořizuje úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Pořízené ÚAP obcí v Libereckém kraji naleznete -- UPRAVIT --.
 • ​ÚAP státu pořizuje MMR pro celé území státu v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

Všechny úrovně ÚAP obsahují:

 1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území v tematickém členění

 2. rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje: 
  • zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v tematickém členění
  • vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území
  • určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

Dobrovolné nástroje územního plánování

Územní plán

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
Bližší informace k  územním plánům naleznete ZDE.

Regulační plán

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Územní studie

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky